Årsmöte Silf 13 mars 2018

I samband med medlemsaktiviteten med presentationer och diskussioner kring Digitalisering inom supply chain och påverkan på människan den 13 mars kommer Silf att ha sitt årsmöte. Årsmötet startar med registrering och kaffe kl. 15.30 och mötet kl. 16.00. Endast för medlemmar i Silf. Välkommen!

Dagordning

Årsmöte Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund och Silf Service AB

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§2 Upprättande av röstlängd och val av rösträknare.
§3 Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera protokollet.
§4 Fråga om mötet behörigen utlysts.
§5 Godkännande av dagordningen.
§6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
     samt revisorernas berättelse.
§7 Fastställande av framlagd resultat- och balansräkning.
§8 Fråga om föreningsstyrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§9 Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
§10 Fastställande av medlems- och serviceavgift för kommande verksamhetsår.
§11 Val av ordförande enligt §8 i stadgarna.
§12 Val av ledamöter enligt §8 i stadgarna.
§13 Val av revisorer och suppleanter enligt §11 i stadgarna.
§14 Presentation av valberedning enligt §11 i stadgarna.
§15 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna övriga frågor.
§16 Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga.
§17 Övriga frågor


Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på årsmötet, har att skriftligen anmäla det till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

På medlemsidorna hittar du dokument inför årsmötet. Logga in som medlem för att läsa dokumenten här.

Anmälan

Anmälan är samma som till "Digitalisering inom supply chain och påverkan på människan" den 13 mars.

Evenemangsinfo

Årsmöte för föreningen Silf

Datum: 13 mars
Tid: 15:30 - 16:45
Pris: Endast för medlemmar. Kostnadsfri aktivitet
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Övrig information

Program:
15.30-16.00
Registrering och kaffe inför årsmötet

16.00-16.45
Årsmöte med Silf - endast medlemmar


Anmälan är samma som till "Digitalisering inom supply chain och påverkan på människan" den 13 mars.

Hitta

Kartbild över Elite Park Avenue hotel, Göteborg

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se