Integritetspolicy Silf Competence

Silf Competence följer de krav om informationsskyldighet som finns i personuppgiftslagen (1998:204) rörande informationsskyldigheten till registrerade. Läs mer i Datainspektionens Allmänna råd om Information till registrerade eller se www.datainspektionen.se

IT-säkerhet

Den personuppgiftsansvarige skall enligt 31§ personuppgiftslagen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personer som behandlas. Fungerande administrativa rutiner är således väl så viktiga som tekniska lösningar. Dessa åtgärder skall avspegla den hotbild som finns samt hur känsliga personuppgifterna är. Silf Competence AB följer Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter.

Hur samlar Silf Competence in information?

Silf Competence AB samlar kontinuerligt in och uppdaterar din information via telefon eller genom att personer själva fyller i formulär, kursanmälningar mm med information om namn, adress, telefonnummer, e-postadress m.m. samt när en person deltar i någon av våra kurser/aktiviteter. En persons IP-adress används inte på individuell nivå utan endast när vårt statistikprogram för webbservern sammanställer statistik om besökstider och beteendemönster på vår webbplats. För statistiken använder vi oss av cookies.
Läs om cookies på webbplatsen här.

Silf har ett kundstödsystem/CRM-system för att administrera alla kund-, lärar- och personkontakter.

I systemet lagras endast information som Silf Competence AB beslutat utifrån ett kommersiellt syfte, dvs att kunna serva och hålla ordning på företagets kunder. I CRM systemet sker all administration av kunder såväl före, under som efter ett kursdeltagande.

Vilken information lagras?

Silf Competence AB lagrar endast den erforderliga personliga information som företaget behöver för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot kunder, leverantörer och andra intressenter och, om så fodras, kunna utföra kreditkontroll. T ex om du är kund hos oss sker all vår administration med hjälp av modern datorteknik.

Uppgifterna kommer även att användas till marknadsföring och försäljning så att vi kan informera kunder, leverantörer och andra intressenter om erbjudanden samt övrig information i marknadsföringssyfte via post eller e-post. I de fall vi tar betalt för en tjänst sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Information

Du har rätt att begära information från Silf Competence AB om du tror att du finns registrerad hos oss. Begäran om information skall vara skriftlig och Silf Competence mål är att du skall ha ett registerutdrag dig tillhanda en månad efter att förfrågan registrerats hos oss. Observera att Silf Competence enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för företagets egen verksamhet, t.ex. kursbokningar, befattningar etc. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du även rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller, om du meddelar oss att du inte vill vara kvar i vår databas, helt raderas.