Öka kompetensen i permitteringstider

Dra nytta av möjligheten att gå kurs nu

Du som nu gått över till korttidsarbete kan passa på att använda din extra tid till att delta i professionella utbildningsprogram som betalas av din arbetsgivare utan att företaget åläggs extra beskattning av förmånen. Dags att dra nytta av denna möjlighet och använda den extra tid du får till att utveckla dig själv, bli tryggare i din yrkesroll och bättre förberedd för framtiden. 

Hitta den kurs som passar dig - Alla kursstarter ser du här

Silfs granskning av den senaste riktlinjen som publicerats av Skatteverket stöder uppfattningen att det är helt lagligt för arbetsgivare att erbjuda betald utbildning som äger rum under den anställdes lediga tid, utan skattekonsekvenser, så länge det är rimligt kopplat till den anställdes roll eller professionella kompetensutveckling.

Här är ett utdrag från ”Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning”


3.1 Utbildning under pågående anställning – ingen förmån om den är betingad av anställningen

Det saknas bestämmelser om inkomstskatt på området. Enligt långvarig praxis sker ingen beskattning av utbildning som är betingad av arbetsgivarens verksamhet — och det även om utbildningen medfört högre kompetens. Deltagandet i utbildningen har i praxis jämställts med att man utför sitt arbete i anställningen. Det avgörande för skattefriheten är nyttan av utbildningen i företaget och inte kostnadens storlek eller var utbildningen genomförs. Den omständigheten att utbildningen genomförs utomlands medför inte i sig att det blir fråga om en skattepliktig förmån. Inte heller bör enbart det förhållandet att utbildningen sker på fritiden medföra att den anställde beskattas för förmånen (prop. 1995/96:152 s. 41).

Läs mer på Skatteverkets webbsida: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324313.html

Kontakt

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Silf anpassar till nuläge

Dator för distanskurs på Silf via streaming Åtgärder p g a pandemin. Silf öppnar åter upp för fysisk klassrumsundervisning. Om smittspridningen fortsätter öka och nya rekommendationer och restriktioner införs kan detta komma ändras till distanskurs med kort varsel. Vi fortsätter aktivt att undvika en ökad smittspridning och vidtar därav ett antal åtgärder för att erbjuda en säker och trygg närvaro hos oss. Läs mer om Silf anpassar till nuläge