Inköp som en värdeskapande organisation samt Årsmöte Silf - 24/3

Morgonen startar med registrering och kaffe kl. 09.00 och följs av ett seminarium med Karin Ringsby och Jörgen Kennemar. Förmiddagen avslutas med årsmöte för Silfs medlemmar. Välkommen!

Vilka värden kan inköpsorganisationen skapa och hur gör vi detta?

Vi kommer att titta närmare på ett antal områden där inköp kan göra skillnad för organisationen som helhet och därmed leda till ökad lönsamhet.

  • Hur kan vi med hjälp av inköpsstrategi, verktyg och processer, kostnads- och riskkontroll, en tydlig, transparent tvärfunktionell intern dialog, leverantörssamarbete och kategoristyrning skapa värden?
  • Hur får vi övriga organisationen att förstå vilka värden inköp kan bidra med till helheten? 
  • Vilka krav kan ställas på inköpsorganisationen för att den skall kunna vara värdeskapande?

Karin Ringsby

Karin Ringsby, vd och grundare Ringsby & Partners AB, kommer att belysa inköp som värdeskapande ur olika synvinklar. Karin är verksam som rådgivare och interimchef inom bl a inköp, logistik och produktion men även ledarskap. Hon har bl a varit inköpschef och supply chain manager inom olika organisationer.  Dessutom undervisar hon i Inköp, Logistik, Catergory Management och Supplier Relationship Management för Silf Competence AB. 

Omvärldsbevakning med fokus på Inköpschefsindex

Jörgen Kennemar

Jörgen Kennemar, makroekonomisk analytiker i Swedbank och ansvarig för analysen av Inköpschefsindex, kommer att tala om vad PMI (Inköpschefsindex) är samt tolka och förklara vilka trender vi ser i dagsläget och även i ett internationellt perspektiv. 

Han kommer bland annat använda sig av PMI (Inköpschefsindex) som ett sätt att beskriva det aktuella konjunkturläget. 

 

Anmälan

Vid denna medlemsaktivitet har du som medlem möjlighet att bjuda med en gäst kostnadsfritt.

Din gäst gör en egen anmälan och det är viktigt att gästen fyller i ditt namn som referens på sin bokning.

Plats bokas efter principen först till kvarn, passa på att göra en tidig anmälan. 
Anmälan senast 17 mars. Bekräftelse skickas inte ut. Kallelse skickas ut ca en vecka innan. Om du inte får plats så meddelas detta. Vid "no show" debiteras 600 kr.

Webinar

Detta event körs även som webinar. Vill du delta via webinar anmäl dig till: anna.sjoblom@silf.se 

 

Dagordning årsmöte

Årsmöte Sveriges Inköps- och Logistikförbund och Silf Service AB

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§2 Upprättande av röstlängd och val av rösträknare.
§3 Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera protokollet.
§4 Fråga om mötet behörigen utlysts.
§5 Godkännande av dagordningen.
§6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
     samt revisorernas berättelse.
§7 Fastställande av framlagd resultat- och balansräkning.
§8 Fråga om föreningsstyrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§9 Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
§10 Fastställande av medlems- och serviceavgift för kommande verksamhetsår.
§11 Val av ordförande enligt §8 i stadgarna.
§12 Val av ledamöter enligt §8 i stadgarna.
§13 Val av revisorer och suppleanter enligt §11 i stadgarna.
§14 Presentation av valberedning enligt §11 i stadgarna.
§15 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna övriga frågor.
§16 Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga.
§17 Övriga frågor


Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på årsmötet, har att skriftligen anmäla det till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

Evenemangsinfo

Boka

Frukostseminarium samt Årsmöte för föreningen Silf

Datum: 24 mars
Tid: 09:00 - 11:30
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet
Plats: Scandic Stortorget, Stortorget 15, Malmö

Övrig information

Program:
09.00-09.30
Registrering och kaffe 

09.30-11.30
Seminarium och årsmöte med Silf

Hitta

Kartbild och länk till Scandic Stortorget Malmö

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se