Organisationen Silf

Silf är en bransch- och medlemsorganisation för alla som arbetar inom yrkesområdena inköp och logistik.

Vision och mål

Silfs medlemsorganisation arbetar för:

  • Att samla professionella inköpare och logistiker från privat och offentlig verksamhet och arbeta för att ta tillvara och främja deras yrkesmässiga och kollegiala intressen.
  • Att rekrytera medlemmar på olika organisatoriska nivåer i näringsliv och förvaltning.
  • Att skapa förutsättningar för ökad effektivitet, lönsamhet och affärsmässighet inom privat och offentlig sektor genom olika former av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
  • Ett ökat hänsynstagande till miljö och miljöaspekter inom inköp/upphandling och logistik.
  • En hög etisk och professionell standard i affärslivet genom att verka för kunskapsutveckling inom områdena inköp/upphandling och logistik samt stödja och stimulera kreativ inköps- och logistikforskning och förmedla resultaten till organisationens medlemmar.
  • Att driva och påverka viktiga frågor som ligger inom organisationens verksamhetsområde.

Dessutom förmedlar organisationen information om rådande villkor och utvecklingsmöjligheter inom inköp och logistik samt deltar aktivt i samhällsdebatten.

Tre regionala föreningar

Organisationen är uppdelad i tre regionala föreningar: Region Syd, Region Väst och Region Öst. De lokala föreningarna arrangerar frukostmöten, företagsbesök, föredrag och seminarier i sina respektive regioner. Se styrelserna i regionerna.

Ett medlemskap i Silf är personligt och varje medlem tillhör någon av de tre regionala föreningarna. Läs om dina förmåner och om hur du blir medlem.

Historik

Silfs bildande

Silf bildades 1956 som ett resultat av en diskussion om en grupp inköpsledares behov av en sammanslutning. Det var två angelägenheter som stod i fokus för föreningens bildande. Den första var att inköpsfunktionen skulle stärka sin positiva roll för utveckling av företagets resultat. Den andra angelägenheten var att skapa utbildning på olika nivåer för inköpare. Här såg Silf som sin uppgift att även för de redan etablerade inköpsledarna erbjuda föredrag, seminarier och debatter, som kunde medverka till deras utveckling.

Vid Silfs tillkomst saknades utbildning för inköparyrket. 1957 startade en tvåårig inköparkurs på kvällstid. För de mer yrkesvana medlemmarna startades ämneskurser på ett par dagar. Detta var inledningen till det numera omfattande kursutbudet från Silf Competence AB. Utbildningsdelen lades så småningom över i en stiftelse.

Sveriges Materialadministrativa Förening, SMAF bildades 1984. I mitten på 80-talet hade begreppet MA, materialadministration fått fäste i Sverige. MA stod för en helhetssyn för att styra materialflödena så effektivt som möjligt och inbegrep inte bara planering utan även inköp, produktion och distribution.

Föreningen

Under våren 1996 togs efter ett omfattande utredningsarbete beslut om att slå ihop Silf med SMAF - Sveriges Materialadministrativa förening. SMAF hade som syfte att utveckla idéerna kring MA och att vara ett forum för yrkesverksamma, liktänkande inom området. Verksamheten drevs i form av nätverk och en årlig konferens med inriktning mot MA-frågor. Sammanslagningen skapade förutsättningar att utvecklas över gränserna och att bygga vidare på den helhetssyn med en integrering av funktionerna inköp, produktion och distribution som hade etablerats i svenskt näringsliv.

Mellan 1996 och 2006 hette föreningen I&L - Organisationen för Inköp och Logistik. I&L fick en viktig huvuduppgift, att vara en heltäckande intresseorganisation för området inköp och logistik och att tillgodose de kunskapsbehov alla medlemmar har för att möta morgondagens yrkeskrav. Viktigt var att inget av specialistområdena behövde stå tillbaka. 2006, lagom till 50-årsjubileet, återtogs namnet Silf, det vill säga Sveriges Inköps- och Logistikförbund. Silf är väl etablerad som organisation.

Utmaningen för framtiden är att vidareutveckla en attraktiv bransch- och medlemsorganisation och att hela tiden sträva efter att leverera maximal medlemsnytta.

Silfs föreningsstyrelse

Här kan du se vilka som ingår i Silfs föreningsstyrelse samt en presentation av ordföranden, ledamot och suppleanter. Läs mer om Silfs föreningsstyrelse

Regioner

Styrelserna för de tre Silfregionerna, Syd, Väst och Öst... Läs mer om Regioner

Silf söker fler styrelsemedlemmar till Region Öst

Planering av event i Öst styrelse Var med och bidra till ett bra och intressant utbud för medlemmarna i Silf och få möjligheten att nätverka med människor inom supply chain. Välkommen med din ansökan! Läs mer om Silf söker fler styrelsemedlemmar till Region Öst

Silf söker medlemmar till arbetsgrupp i Region Norr

Planering av event i Norr styrelse Var med och bidra till ett bra och intressant utbud för medlemmarna i Silf och få möjligheten att nätverka med människor inom supply chain. Välkommen med din ansökan! Läs mer om Silf söker medlemmar till arbetsgrupp i Region Norr

Stadgar för Silf

Silfs stadgar, antagna 2006-03-30. Reviderade 2014-09-24. Läs mer om Stadgar för Silf