Årsmöte Silf föreningen - 21/3

Silfs årsmöte hålls digitalt den 21 mars. För Silfs medlemmar endast. Välkommen!

Dagordning årsmöte

Årsmöte Sveriges Inköps- och Logistikförbund och Silf Service AB

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§2 Upprättande av röstlängd och val av rösträknare.
§3 Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera protokollet.
§4 Fråga om mötet behörigen utlysts.
§5 Godkännande av dagordningen.
§6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
     samt revisorernas berättelse.
§7 Fastställande av framlagd resultat- och balansräkning.
§8 Fråga om föreningsstyrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§9 Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
§10 Fastställande av medlems- och serviceavgift för kommande verksamhetsår.
§11 Val av ordförande enligt §8 i stadgarna.
§12 Val av ledamöter enligt §8 i stadgarna.
§13 Val av revisorer och suppleanter enligt §11 i stadgarna.
§14 Presentation av valberedning enligt §11 i stadgarna.
§15 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna övriga frågor.
§16 Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga.
§17 Övriga frågor

 

Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på årsmötet, har att skriftligen anmäla det till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till medlem@silf.se

Här på Silfs medlemssida hittar du dokument till årsmötet.


Anmälan senast 20 mars. Kallelse med länk skickas ut någon dag innan årsmötet.

Evenemangsinfo

Årsmöte för föreningen Silf

Datum: 21 mars
Tid: 10:00 - 11:00
Pris: Endast för medlemmar. Kostnadsfri aktivitet
Plats: Digitalt

Kontakta kansliet

på Silf föreningen

E-post: medlem@silf.se