Stadgar för Silf

Antagna 2006-03-30
Reviderade 2014-09-24


§ 1 Föreningens form och namn

Sveriges Inköps- och Logistikförbund är en ideell intresseförening inom områdena inköp/upphandling och logistik. Föreningens firma är Silf.


§ 2 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att:

 • samla professionella utövare från privat och offentlig verksamhet inom intresseområdena samt ta tillvara och främja deras yrkesmässiga och kollegiala intressen
 • rekrytera medlemmar på olika organisatoriska nivåer i näringsliv och förvaltning inom både privat och offentlig verksamhet
 • verka för ökad effektivitet, lönsamhet och affärsmässighet inom privat och offentlig sektor genom olika former av kompetensutveckling
 • verka för ökat hänsynstagande till miljö och miljöaspekter inom inköp/upphandling och logistik
 • verka för en hög etisk nivå inom affärslivet
 • verka i internationella sammanhang för utveckling inom föreningens intresseområden
 • stödja och stimulera kreativ inköps- och logistikforskning och förmedla resultaten till medlemmarna
 • som remissinstans verka för, samt driva och påverka frågor inom föreningens verksamhetsområde

Föreningen skall på ett effektivt sätt informera om rådande villkor och utvecklingsmöjligheter inom sitt verksamhetsområde, genom att aktivt delta i aktuell samhällsdebatt, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, diskussioner, föredrag, uppvaktningar, seminarier, företagsbesök samt andra utåtriktade aktiviteter.


§ 3 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas den som är professionellt aktiv och i sitt arbete är sysselsatt eller har starkt intresse inom dess verksamhetsområden.

Ansökan om medlemskap tillställs föreningsstyrelsen. Medlemskap erhålls så snart föreningsstyrelsen godkänt den sökande samt beslutade avgifter enligt § 6 är erlagda.

Medlemskap skall i första hand erbjudas fysiska personer men kan även selektivt erbjudas juridisk person som på ett förtjänstfullt sätt bedöms kunna bidra till en positiv utveckling av medlemskåren. Med juridisk person avses här aktiebolag

Medlem ansluts automatiskt till den region inom Silf där medlemmen är bosatt, men kan, på egen begäran, istället anslutas till den region där vederbörande är bosatt eller till annan region som passar medlemmen bättre. Medlem kan delta i samtliga regioners arrangemang.

Medlem, som är fysisk person, är valbar till regionstyrelsen i den region som medlemmen är ansluten till.

Medlem är skyldig att följa Silfs stadgar, regelverket för regionerna till och de beslut som fattas av föreningsstyrelsen och Silfs årsmöten.


§ 4 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan, efter förslag av föreningsstyrelsen, Silfs ordinarie årsmöte (Årsmötet) utse den som gjort Silf utomordentligt värdefulla tjänster. Hedersmedlem är befriad från avgifter.


§ 5 Utträde

Medlem som önskar utträda ur Silf skall skriftligen anmäla detta till föreningsstyrelsen före utgången av innevarande medlemsskapsår.

Medlem som brutit mot föreningens stadgar, regelverket för regionerna eller beslut fattade av föreningsstyrelsen, Årsmötet eller extra årsmöte eller motarbetat eller skadat föreningens verksamhet, intressen eller ändamål eller på annat sätt befunnits olämplig att tillhöra Silf kan av föreningsstyrelsen uteslutas ur föreningen. Föreningsstyrelsen skall erbjuda berörd medlem möjlighet att skriftligen, inom två veckor, yttra sig över de omständigheter som föranleder att medlemskapet ifrågasätts, innan beslut fattas.

Beslut om uteslutning skall sändas till den som uteslutits, per brev eller email.

Medlem som inte erlagt sin årsavgift, skall, om avgiften inte erläggs efter skriftlig påminnelse, avregistreras som medlem.

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen eller avregistreras som medlem förlorar omgående sin rösträtt som medlem och skall av föreningsstyrelsen omgående och med omedelbar verkan entledigas från alla förtroendeuppdrag i föreningen.

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen eller avregistreras som medlem kan inte återfå någon del av erlagd årsavgift eller inträdesavgift.


§ 6 Årsavgift

Medlem betalar årsavgift i form av medlems- och serviceavgift. I samband med inträde i Silf erläggs även en inträdesavgift. Avgifternas storlek fastställs av Årsmötet. Föreningsstyrelsen kan besluta om reducering eller befrielse från avgift för olika medlemskategorier.

Medlemskapsåret påbörjas den första dagen i månaden efter den månad då inträde tillstyrkts och gäller därefter löpande per 12-månaders period.


§ 7 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.


§ 8 Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen skall bestå av sex ledamöter. Tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande, utses av Årsmötet. Övriga tre ledamöter tillsätts genom att varje region utser en ledamot. Styrelsen skall ha fyra suppleanter. En suppleant utses av Årsmötet, som suppleant för de ledamöter som väljs av Årsmötet. Övriga suppleanter tillsätts genom att varje region utser en personlig suppleant för sin ledamot.

Styrelsens ordförande utses av Årsmötet.

Ordföranden väljs på två år. De övriga ledamöterna, som väljs av Årsmötet, väljs på två år på så sätt att en av dem väljs jämna år och den andra på ojämna år. Suppleanten väljs också på två år och vid jämna år. En ledamot kan maximalt ingå i föreningsstyrelsen under tio år i rad. Endast medlem kan väljas till ledamot eller suppleant.

Föreningsstyrelsen utser vice ordförande inom sig för ett år.

En regions ledamot och dennes suppleant utses av styrelsen för regionen. Ledamoten utgörs normalt av styrelsens ordförande. Endast den som är ledamot i en regionstyrelse kan utses till regionledamot eller regionsuppleant i föreningsstyrelsen. Regionen skall skriftligen, minst två veckor innan Årsmötet informera Silfs kansli om namnen på ledamoten och suppleanten.

Föreningsstyrelsen bör sammanträda minst fyra gånger per år enligt i god tid fastställd plan. Kallelse utsändes senast 14 dagar före varje sammanträde med bifogad föredragningslista.

Föreningsstyrelsen är beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden och minst tre ledamöter, varav två regionledamöter, är närvarande. Alla beslut fattas med enkel röstövervikt och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Om ledamot som valts av Årsmötet avgår före mandattidens utgång, inträder suppleanten i dennes ställe fram till nästa Årsmöte. För de regionala representanterna gäller att deras personlige suppleant inträder.

Föreningsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

Protokoll skall föras vid styrelsemöten och skall justeras av ordföranden och av en vid mötet utsedd justeringsman.

Styrelsen kan, i brådskande fall, besluta att ärende skall avgöras genom telefonmöte eller genom omröstning per email.

§ 9 Förvaltning

Silf leds av dess föreningsstyrelse, som på lämpligt sätt skall verka för att syftet i § 2 uppnås, att föreningens stadgar och föreningsstyrelsens beslut efterlevs samt att årsmötets beslut genomförs. Föreningsstyrelsen skall utfärda arbetsordning och föreskrifter, som erfordras för att sköta administration, medlemskontakter, löpande förvaltning och övrig verksamhet.

Till föreningsstyrelsen skall finnas ett kansli. Kansliet skall ligga i Stockholm.
Föreningsstyrelsen svarar för kansliets organisation, bemanning samt arbetsordning för verksamheten.

För att underlätta och understödja verksamheten finns ett särskilt servicebolag till den ideella föreningen. Silfs föreningsstyrelse fastställer bolagsordning och övriga rekvisit för detta servicebolag. Styrelse till servicebolaget utgörs av Silfs föreningsstyrelse.

Silfs egendom förvaltas av föreningsstyrelsen, som skall tillse att fullständiga räkenskaper förs i enlighet med gällande bokförings- och skattelagstiftning. Föreningsstyrelsen skall för varje verksamhetsår upprätta verksamhetsmål, budget och inkomst- och utgiftsstat. Föreningens firma tecknas av två föreningsstyrelseledamöter i förening, varav en skall vara ordförande eller vice ordförande. Föreningsstyrelsen kan utfärda fullmakt för annan person inom kansliet.

§ 10 Revision

För granskning av föreningsstyrelsens förvaltning väljs på Årsmötet, för en tid av ett år, två revisorer, varav en auktoriserad eller registrerad revisionsbyrå.

Revisorerna skall efter granskning av föreningens räkenskaper, föreningsstyrelsens protokoll och årsberättelse till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse, i vilken de skal tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen.


§ 11 Valberedning

Val av de ledamöter och den suppleant i föreningsstyrelsen som skall utses av Årsmötet och av revisorer förbereds av en utsedd valberedning.

Valberedningen skall föreslå namn på ordförande, ledamöter och suppleant i föreningsstyrelsen. Valberedningen skall eftersträva att en lämplig balans mellan olika medlemskategorier och regioner uppnås.

Valberedningen består av fyra ledamöter. En ledamot, som är valberedningens ordförande och sammankallande för valberedningen, utses av föreningsstyrelsen vid dess konstituerande möte efter Årsmötet. Övriga ledamöter utgörs av en representant för varje region och utses av respektive regionstyrelse. Endast medlem kan utses till ledamot i valberedningen. Den som är ledamot eller suppleant i föreningsstyrelsen kan ej utses till ledamot i valberedningen.

Valberedningens ordförande skall tillse att namnen på de ledamöter och suppleanter som skall utses av regionerna, senast två veckor före Årsmötet, tillställes kansliet.


§ 12 Ordinarie och extra årsmöte

Årsmötet är Silfs högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas före mars månads utgång och på plats som föreningsstyrelsen tillkännagivit på sin hemsida minst fem veckor före mötet.
Kallelse till Årsmötet skall ske genom personlig kallelse via e-post till varje medlem senast tre veckor före mötet. Kallelsen skall även anges på Silfs hemsida.

Medlem som önskar få fråga upptagen på Årsmötet, har att skriftligen anmäla det till föreningsstyrelsen senast fyra veckor före Årsmötet jämte motivering till eventuella beslutsförslag.

Medlem som önskar lämna förslag på namn till ledamöter och suppleant till föreningsstyrelsen, som skall väljas av Årsmötet, skall skriftigen anmäla detta till valberedningens ordförande senast fyra veckor före Årsmötet.

Sluten omröstning skall verkställas vid val om någon begär det. All övrig omröstning sker öppet om inget annat beslutas av Årsmötet.

Varje personligt medlemskap berättigar till en röst. Varje juridisk medlem är berättigad till en röst. Medlem som är jävig i ett ärende är skyldig att i förekommande fall själv anmäla om jäv föreligger och får inte delta i beslutet.

Röstning får ej ske genom fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. För beslut om stadgeändring och upplösning gäller de särskilda regler som anges i §§ 16 och 17.

Om föreningsstyrelsen finner så nödvändigt, eller om minst 200 medlemmar så påfordrar genom skriftlig framställan härom till föreningsstyrelsen, eller om Silfs båda revisorer så påfordrar, skall extra årsmöte hållas. Extra årsmöte tillkännages av föreningsstyrelsen avseende tid och plats minst två veckor före mötet, genom personlig kallelse via e-post till varje medlem samt via information på hemsidan. Vid extra årsmöte kan fråga som väckts av enskild medlem icke behandlas.

De ärenden som skall behandlas på Årsmöte eller extra årsmöte skall upptas i kallelsen. Vid Årsmöte och extra årsmöte skall föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande samt två, på mötet, utsedda justeringsmän.

Platsen för Årsmötet skall rotera mellan regionerna. Ett extra årsmöte får ej hållas inom samma region som det närmast föregående Årsmötet. Ett extra årsmöte, för behandling av fråga som skall behandlas vid två årsmöten, får ej avhållas inom samma region som Årsmötet.


§ 13 Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • Upprättande av röstlängd och val av rösträknare
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera protokollet
 • Fråga om mötet behörigen utlysts
 • Godkännande av dagordningen
 • Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse samt revisorernas berättelse
 • Fastställande av framlagd resultat- och balansräkning
 • Fråga om föreningsstyrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 • Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • Fastställande av medlems- och serviceavgift för kommande verksamhetsår
 • Val av ordförande enligt § 8 i stadgarna (i förekommande fall)
 • Val av övriga ledamöter och suppleant enligt § 8 i stadgarna
 • Val av revisorer och suppleanter enligt § 10 i stadgarna
 • Presentation av valberedning enligt § 11 i stadgarna
 • Av styrelsen till årsmötet hänskjutna övriga frågor
 • Av enskild medlem stadgeenligt väckt fråga


§ 14 Regioner

Föreningen utgör en juridisk person. Föreningen är uppdelad i tre geografiska regioner, Syd, Väst och Öst. Regionernas geografiska omfattning fastställs av föreningsstyrelsen i samråd med regionstyrelserna. Kan enighet ej uppnås fastställs omfattningen av Årsmötet. Regionerna utgör divisioner inom föreningen och är inte juridiska personer.

Varje region skall varje år, före utgången av december månad, avhålla ett regionmöte till vilket de medlemmar som finns inom regionen skall kallas. Regionmötet skall välja en styrelse bland regionens medlemmar. Vid regionmötet skall en verksamhetsplan och en budget för regionen fastställas för det kommande året och dessa skall vara kansliet tillhanda senast vecka 5.

Regionernas budgetar och verksamhetsplaner ingår som del av föreningens totala budget och verksamhetsplan enligt § 9.

Regionernas utgifter skall godkännas, attesteras och bestridas av föreningsstyrelsen. Företrädare för en region äger ej teckna föreningens firma.

Regionstyrelsen skall, bland sina ledamöter, utse en ledamot och en personlig suppleant för denne till föreningsstyrelsen enligt § 8. Regionstyrelsen skall även utse en ledamot till valberedningen för föreningen enligt § 11.

För regionerna skall finnas ett regelverk, som står i överensstämmelse med Silfs intentioner och dess stadgar. Regelverket skall upprättas av föreningsstyrelsen efter samråd med regionstyrelserna och fastställas av föreningsstyrelsen. Samma regelverk skall gälla för samtliga regioner.

Årsmötet beslutar om bildandet och upplösandet av regioner.


§ 15 Erfarenhetsgrupper

Silf skall verka för att olika typer av erfarenhetsgrupper skall få möjlighet att bedriva verksamhet inom Silfs olika intresseområden. Grupper inrättas vid behov för att driva verksamhet och bevaka olika intresseområden och utser inom sig en gruppledare. Medlem kan anmäla intresse av att få delta i en eller flera grupper. Medlemskapet i gruppen bygger på aktivt deltagande.

Det åligger föreningsstyrelsen att sörja för att regional och lokal verksamhet kan utvecklas samt att verka för att sådan verksamhet kan ges lämpligt stöd.§ 16 Ändring av stadgar

Stadgarna för Silf kan endast ändras genom beslut på två, på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara Årsmöte. Mellan årsmötena skall minst tre månader förflyta. För antagande av ändringsförslag fordras att beslut härom fattas med 2/3 majoritet på båda årsmötena

Föreningsstyrelsen beslutar om eventuella förslag om ändring av stadgar. Förslag om ändring av föreningens stadgar skall presenteras av föreningsstyrelsen tillsammans med motivering av förslaget.

Medlem som önskar lämna förslag om ändring av stadgarna skall skriftligen sända detta till föreningsstyrelsen med motivering till förslaget.

§ 17 Upplösning av den ideella föreningen

Förslag om upplösning av den ideella föreningen skall skriftligen tillställas föreningsstyrelsen med motivering till förslaget. Föreningsstyrelsen skall behandla förslaget på samma sätt som vid stadgeändring enligt § 16.

Förslag om upplösning skall behandlas på två, på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara Årsmöte. Mellan årsmötena skall minst tre månader förflyta. För antagande av förslag om upplösning fordras att beslut härom fattas med minst 2/3 majoritet på båda årsmötena.

Före sådant beslut skall på Årsmötet beslutas hur eventuell behållning skall disponeras vid upplösning och beslutet fastställas vid det extra årsmötet.

Organisationen Silf

Silf är en bransch- och medlemsorganisation för alla som arbetar inom yrkesområdena inköp och logistik. Organisationen är uppdelad i tre regionala föreningar: Region Syd, Region Väst och Region Öst. Läs mer om Organisationen Silf