Ökad konkurrenskraft genom effektiv logistik

”Ytbehandling är logistik”, säger flera ytbehandlare. Vad kan man då göra för att stärka verksamheten inom detta område? Ytforum ställde några frågor till Fredrik Stahre som arbetar med logistik vid avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling på Linköpings Universitet, samt är lärare på logistikkurser för Silf.

Vad är logistik?

– Logistik handlar om förmågan att kunna styra sina flöden, både de fysiska flödena av material och informationsflöden, dvs en flödesorientering. För att kunna göra det krävs en systemförståelse, dvs hur vår egen verksamhet fungerar och helst även förstå våra leverantörer och kunder. Vi måste också ha en logistikkompetens för att veta hur våra resurser och flöden kan styras på bästa sätt.

Råder det några missuppfattningar om vad logistik egentligen är?

På TV hörs ofta hur privatpersoner pratar om logistiken med att få barnen till dagis, då skär det lite i ens logistikhjärta, men samtidigt är det kul att det blivit ett allmänt känt begrepp. I företag har synen på logistik förändrats från att ha bara ha handlat om lageraktiviteter eller synonymt med transporter, till att omfatta avancerade logistikupplägg tillsammans med leverantörer och kunder och som en viktig del i ett företags affärsmodell. Logistik betraktas inte längre som nåt nödvändigt ont utan som nödvändigt för konkurrenskraften. Ett ensidigt fokus på kostnader och kapitalbindning har kompletterats med logistik som möjliggörare för service och ökade intäkter.

Vad är hemligheten bakom en bra logistik?

Ett vanligt problem i företag är att olika funktioner som logistik, inköp, produktion, marknad/försäljning jobbar som i isolerade silos utan att samarbeta. Det finns klassiska konkurrenssituationer mellan funktionerna där logistik haft för lite inflytande. Det är inte bara inköpspriset som är viktigt, utan det finns också logistikkostnader kopplat till inköp. En kampanj eller kundoffert som inte kommunicerats till logistik kan ge leveransproblem. En enklare omplanering av produktionen kan ge svåra och dyra konsekvenser för logistik. Hemligheten är att se till att alla har en förståelse för varandras verksamheter. I företag som har kommit längre förstår funktionerna och ledningen logistikens roll, möjligheter och begränsningar.

Ytbehandlingsbranschen kämpar med ökande krav på allt kortare ledtider, hur kan man som ytbehandlare hantera detta?

Ett sätt är förstås att bli effektivare och flexiblare i sina flöden. Ett annat, och ofta mer ekonomiskt sätt, är en diskussion eller ett samarbete över företagsgränserna med kunden om leveranstider och servicekrav. Om man inte kan förkorta ledtiderna ytterligare till rimlig kostnad, kan en lösning vara att se över sina kunder och differentiera sin service. Inte ge alla kunder samma service till samma kostnad. Vissa kunder kan klara en lite längre ledtid, om man har en diskussion om det. Ofta är pålitligheten i leveranstid viktigare än ledtidens längd. I slutändan handlar det om att internt medvetandegöra den egentliga kostnaden för olika servicegrader.

Många ytbehandlingsverkstäder är trånga och är inte optimerade ur en logistisk synvinkel. Vad kan man göra för förbättringar utan att bygga om eller bygga ut?

Kartläggning och analys är två viktiga förutsättningar. Det första steget är att få en bild över dagens flöde. Jag har flera gånger varit med om att det sitter personer från samma företag, där alla har olika bilder av hur flödet egentligen fungerar. En kartläggning över flödena och en gemensam diskussion om dem resulterar i en samsyn. Lyckas man med det blir det lättare att veta vad man ska förändras, och hur det ska utföras. En svårighet kan vara bristen på mätdata, men ett sådant arbete behöver egentligen inte vara särskilt avancerat. Det viktiga är att man får koll på ledtider och dess avvikelser, till exempel hur ofta blir det stopp med köer, lager och förseningar som påföljd. Förvånansvärt ofta kan en del grundläggande problem lösas med enkla medel.

Vem tycker du behöver gå en kurs hos Silf?

– Oavsett vilken bransch du verkar i har nästan alla samma typer av grundproblem. Och logiken är ofta samma både hos små och stora företag. Generellt tycker jag att det är för få icke-logistiker som går kurserna. Något jag tror skulle vara bra är om säljare, inköpare och logistiker går samma kurs. Det hade varit intressant att höra diskussioner kring gemensamma grundproblem på en sådan kurs, både för att skapa förståelse och hitta gemensamma lösningar.

Fredrik Stahre, lärare på logistikkurser hos Silf

 

Länk till Ytforum

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight

Logistikflöden och lager

Kursen Logistikflöden och lager ger dig grundläggande kunskaper om modern lager- och materialhantering. Du får se exempel på nya metoder och verktyg för att nå ett så kostnadseffektivt flöde som möjligt av varor i hela kedjan. Läs mer om Logistikflöden och lager