Årsmöte Silf 28 mars 2019

I samband med medlemsaktiviteten med presentationer och diskussioner kring Hållbara leveranskedjor inom privat och offentligt den 28 mars kommer Silf att ha sitt årsmöte. Endast för medlemmar i Silf. Välkommen!

Dagordning

Årsmöte Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund och Silf Service AB

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§2 Upprättande av röstlängd och val av rösträknare.
§3 Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera protokollet.
§4 Fråga om mötet behörigen utlysts.
§5 Godkännande av dagordningen.
§6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
     samt revisorernas berättelse.
§7 Fastställande av framlagd resultat- och balansräkning.
§8 Fråga om föreningsstyrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§9 Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
§10 Fastställande av medlems- och serviceavgift för kommande verksamhetsår.
§11 Val av ordförande enligt §8 i stadgarna.
§12 Val av ledamöter enligt §8 i stadgarna.
§13 Val av revisorer och suppleanter enligt §11 i stadgarna.
§14 Presentation av valberedning enligt §11 i stadgarna.
§15 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna övriga frågor.
§16 Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga.
§17 Övriga frågor


Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på årsmötet, har att skriftligen anmäla det till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

Anmälan

Även om du har anmält dig till seminariet "Hållbara leveranskedjor inom privat och offentligt" önskar vi att du anmäler dig till årsmötet. 

Evenemangsinfo

Boka

Årsmöte för föreningen Silf

Datum: 28 mars
Tid: 17:30 - 18:00
Pris: Endast för medlemmar. Kostnadsfri aktivitet
Plats: 7A Strandvägen, Stockholm

Övrig information

Program:
17.30-18.00
Årsmöte med Silf - endast medlemmar

Hitta

Kartbild och länk till Strandvägen 7A, Stockholm

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se