Logistikerns tio viktigaste egenskaper

1. Analytisk förmåga

Med den ökade komplexiteten i logistikkedjan gäller det att ha förmågan att kunna bryta ner problem i sina beståndsdelar, kunna analysera innehållet och sätta fingret på den springande punkten.

2. Förhandlingskunnig

Styrkan med att kunna förhandla inom supply chain-området är att en logistiker med helhetsperspektiv redan på ett tidigt stadium vet hur olika avtal kommer att påverka flödet både bakåt och framåt i ledet. Därför är det viktigt att behärska hela förhandlingsprocessen.

3. Lagar och regler

En logistiker behöver vara väl insatt i de lagar och regler som påverkar logistikverksamheten. Bland annat Incoterms, NSAB och CISG.

4. Riskhantering

Att kunna identifiera, prioritera och förebygga kostsamma risker är ett viktigt inslag i logistikerns arbetsvardag. Riskerna behöver inte alltid vara logistikrelaterade, utan kan uppstå utanför verksamhetens kontroll (förändringar i politiken, naturkatastrofer, externa konflikter och så vidare).

5. Hållbarhetsfokus

Något som blir alltmer betydelsefullt är hållbarhetsfrågan. Därför måste dagens logistiker ha ett starkt fokus på hållbarhet som tar hänsyn till såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga faktorer. I vår allt mer globaliserade värld behöver en logistiker dessutom se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv, genom hela kedjan från ursprung till konsument och tillbaka igen.

6. Projektledarförmåga

Då man som logistiker många gånger driver stora förändringsprojekt gäller det att kunna styra, delegera och koordinera funktioner inom ett projekt för att kunna nå uppsatta mål.

7. Visionärt tänkande

I en värld som ständigt förändras och där täta samarbeten i det logistiska nätverket ökar krävs ett visionärt och kreativt tänkande för att kunna skapa nya konkurrenskraftiga lösningar i supply chain.

8. Förändringsledare

Förändringsprojekt är en naturlig del av de flesta organisationers verksamhet. Komplexiteten ligger ofta i att få de involverade parterna att förstå varför förändringen är nödvändig. Genom att behärska metodiken kring att leda i förändring underlättas planering och genomförande.

9. Relationsbyggare

Logistiker behöver vara duktiga relationsbyggare för att få såväl interna- som externa nyckelintressenter att dra åt samma håll. Lyhördhet för behov, flexibilitet, samarbetsförmåga och en problemlösande attityd är personliga egenskaper som värdesätts högt.

10. Kommunikatör

Förmågan att lyssna aktivt och kunna diskutera och argumentera är en viktig del i din yrkesroll.