Årsmöte Silf 24 mars 2020 samt frukostseminarium

Morgonen startar med registrering och kaffe kl. 09.00 och följs av ett seminarium. Förmiddagen avslutas med årsmöte för Silfs medlemmar. Välkommen!

Dagordning

Årsmöte Silf, Sveriges Inköps- och Logistikförbund och Silf Service AB

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§2 Upprättande av röstlängd och val av rösträknare.
§3 Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera protokollet.
§4 Fråga om mötet behörigen utlysts.
§5 Godkännande av dagordningen.
§6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
     samt revisorernas berättelse.
§7 Fastställande av framlagd resultat- och balansräkning.
§8 Fråga om föreningsstyrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§9 Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
§10 Fastställande av medlems- och serviceavgift för kommande verksamhetsår.
§11 Val av ordförande enligt §8 i stadgarna.
§12 Val av ledamöter enligt §8 i stadgarna.
§13 Val av revisorer och suppleanter enligt §11 i stadgarna.
§14 Presentation av valberedning enligt §11 i stadgarna.
§15 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna övriga frågor.
§16 Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga.
§17 Övriga frågor


Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på årsmötet, har att skriftligen anmäla det till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

Evenemangsinfo

Boka

Årsmöte för föreningen Silf

Datum: 24 mars
Tid: 09:00 - 11:30
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet
Plats: Scandic Stortorget, Malmö

Övrig information

Program:
09.00-09.30
Registrering och kaffe 

09.30-11.30
Seminarium och årsmöte med Silf

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se