Tidigare vinnare av Årets Supply Chain Professional

Kristina Fransson - Orkla Foods Sweden

Supply Chain Professional of the Year 2018

Kristina Fransson, Supply Chain Director, Orkla Foods Sverige  

Juryns motivering:
Kristina Fransson har i en extremt komplex och föränderlig vardag lyckats driva igenom ett långsiktigt förbättringsarbete inom Supply Chain-området, något som varit strategiskt viktigt för hela företaget.

Fokus har legat på att förstå rotorsaker till problem samt att ta fram och driva igenom konkreta initiativ för att lösa dessa på både lång och kort sikt. Detta har lett till tydligt mätbara resultat bland annat i form av minskade kostnader, förbättrad leveranssäkerhet samt minskade utförsäljningar och kassationer.

Kristina Fransson har uppvisat ett starkt ledarskap och systematiskt arbete med att förändra såväl organisation, arbetssätt och kultur inom hela affärsområdet – där bland annat aktiv coaching av medarbetare varit en viktig komponent."

Vinnarkriterier:
Årets Supply Chain Professional är en person som med hjälp av betydande engagemang, initiativförmåga och kunnande – samt genom delaktighet i att driva den strategiska agendan – har åstadkommit framstående och mätbara resultat av sitt förändringsarbete inom områden så som ökad servicenivå, effektivare processer eller förbättrat hållbarhetsarbete.

Wolfgang Laures - Perstorp

Supply Chain Professional of the Year 2017

Wolfgang Laures är EVP Supply Chain på Perstorp 

 

Juryns motivering:
Årets Supply Chain Professional 2017 har på ett övertygande sätt genomfört förändringar som visar på stort personligt engagemang, god insikt i modernt Supply Chain-arbete samt hög grad av nytänkande där digitala verktyg varit en röd tråd genom alla initiativ.

Förändringarna har drivits med ett stort fokus som resulterat i att Supply Chain-organisationen lyfts till en strategisk prioritet på kort tid. Årets Supply Chain Professional visar att ständiga förbättringar år efter år framgångsrikt har bidragit till bolagets konkurrensförmåga genom sänkta kostnader, bättre leveransförmåga och högre kundnöjdhet.”


Vinnarkriterier:
Årets Supply Chain Professional är en person som med hjälp av betydande engagemang, initiativförmåga och kunnande – samt genom delaktighet i att driva den strategiska agendan – har åstadkommit framstående och mätbara resultat av sitt förändringsarbete inom områden så som ökad servicenivå, effektivare processer eller förbättrat hållbarhetsarbete.


The jury's motivation:

The Supply Chain Professional of the year 2017 has in a convincing manner driven changes which demonstrate great personal commitment, strong insight into modern supply chain work and a high degree of innovative thinking, where digital tools have been a prominent theme throughout all initiatives.

The changes have been driven with a great focus which has resulted in the supply chain organization being established as a strategic priority within the company. The Supply Chain Professional of the year clearly demonstrates that continuous improvements year after year successfully have contributed to the company’s ability to compete through decreased costs, enhanced delivery capabilities and higher customer satisfaction.”


Winning criteria:
The Supply Chain Professional of the year is a person who has achieved outstanding and measurable results of its transformation in areas such as increased service levels, more efficient processes and improved sustainability - with significant commitment, initiative and knowledge and through participation in driving the strategic agenda.

Per Ädelroth - Axis Communications AB

Supply Chain Professional of the Year 2016

Per Ädelroth är Chief Supply Chain Officer på Axis Communications AB


Juryns motivering:

Årets Supply Chain Professional 2016 har med ett tydligt fokus på helhet, differentiering samt långsiktig hållbarhet bedrivit förändringar som tydligt visat på hur den moderna värdekedjan kan bidra till både ökad effektivitet och tillväxt.
 
Förändringarna har drivits på ett övertygande sätt genom en kombination av initiativförmåga, nytänkande och uthållighet. Arbetet bidrar till företagets långsiktiga konkurrensförmåga genom sänkta kostnader, ökad leveransförmåga, kundnöjdhet och försäljning.”

Vinnarkriterier:
Årets Supply Chain Professional är en person som med hjälp av betydande engagemang, initiativförmåga och kunnande – och genom delaktighet i att driva den strategiska agendan – har åstadkommit framstående och mätbara resultat av sitt förändringsarbete inom områden så som ökad servicenivå, effektivare processer eller förbättrat hållbarhetsarbete.

Göran Mathiasson - Alfa Laval Corporate ABSupply Chain Professional of the Year 2015

Göran Mathiasson är Vice President Operations på Alfa Laval


Juryns motivering:

”Årets Supply Chain Professional 2015 har genom en imponerande kombination av initiativförmåga, uthållighet och nytänkande lyckats skapa förändringar som genomsyrar verksamheten och bidrar till tydliga resultat. Förändringarna har drivits i en komplex och global miljö och karakteriseras av tvärfunktionalitet, långsiktighet och differentiering. Resultaten bidrar till företagets långsiktiga konkurrensförmåga genom ett tydligt bidrag både i form av sänkta kostnader och ökad kundnöjdhet.”


Magnus HöjmanSupply Chain Professional of the Year 2014

Magnus Höjman, Supply Chain Director, Clas Ohlson


Juryns motivering:

”Årets Supply Chain Professional 2014 har drivit viktiga frågor för fortsatt expansion, lönsamhet och hållbarhet hela vägen från ledningsgrupp till förändrat arbete ute i verksamheten. Vinnaren har initierat, exekverat och följt upp projekt med direkt påverkan på företagets resultat och med fokus på långsiktig hållbarhet.
Ett holistiskt synsätt i ledningen kombinerat med genomförandeförmåga och tydliga resultat har lagt grunden för fortsatt utveckling av företagets supply chain inom ramen för den strategiska agendan.”

Ulf HarringSupply Chain Professional of the Year 2013

Ulf Harring, VP Head of Global Supply Chain, Electrolux AB


Juryns motivering:

Med ett tydligt fokus på effektivisering av värdekedjan har Ulf Harring varit drivande i den utmanande förändringsresa som Electrolux för närvarande genomgår. I en industri där kostnadseffektiv kundleverans ständigt är i fokus har Ulf och hans team på ett strukturerat sätt lyckats åstadkomma tydligt mätbara förbättringar inom bland annat lagerhållning, materialhantering och operativ planering. Arbetet, som har haft en tydlig kundorienterad prägel, har bedrivits på såväl strategisk som operativ nivå samtidigt som miljö och hållbarhetsaspekter varit viktiga fokusområden.


Per BondemarkSupply Chain Professional of the Year 2012

Per Bondemark, Vice President Production, SSAB EMEA


Juryns motivering:

Med ett uttalat fokus på kundvärde har Per Bondemark påbörjat en tuff förändringsresa som snabbt resulterat i konkreta resultat. I en processindustri där kapacitetsutnyttjande traditionellt är i fokus har Per med en tydlig strategi och översikt över hela supply chain genomfört en rad förbättringsprojekt som resulterat i både förbättrad leveranssäkerhet och minskad kapitalbindning. Arbetet har drivits tvärfunktionellt på både strategisk och operativ nivå och har även resulterat i en definierad plan framåt för att ytterligare etablera kundfokus på en högre nivå inom företaget.

 

Tage LundinSupply Chain Professional of the Year 2011

Tage Lundin, inköpschef, LKAB


Juryns moltivering:

”Med givet mandat från koncernledningen, komplicerade utmaningar inom sourcing och supply har Tage Lundin genomfört förändringsarbeten som resulterat i kvalitativa och kvantitativa förbättringar för företaget. Tage Lundin har med en klar översikt över hela supply chain arbetat för ett tvärfunktionellt samspel mellan alla delar och aktörer bakåt i värdekedjan, med bl.a. category management, risk management, stakeholder management och därigenom tagit mandatet fullt ut och flyttat fram företagets affärsposition på marknaden. En tuff och i många stycken tung förändringsresa som har gett avtryck i form av Supply Chain Professional of the Year 2011.”

 

Johan SedihnSupply Chain Professional of the Year 2010

Johan Sedihn, Executive VP, Head of Business Area Oncology, Elekta AB


Juryns moltivering:

”Med starkt driv och tydlig kompetens har Johan Sedihn drivit supply chain-relaterade frågor från sin position som Affärsområdeschef inom Elekta. Genom både strategisk höjd och operativ involvering har projekten på kort tid lett till ökad reservdelstillgänglighet, kostnadsbesparingar samt minskning av bundet kapital. Genom sin bredd av förändringsprojekt har Johan säkrat kundnytta på både kort och lång sikt och därmed ökat Elektas konkurrenskraft.”

 

Ingrid Bodin

Supply Chain Professional of the Year 2009

Ingrid Bodin, Executive Vice President Head of Supply & Trading, Preem


Juryns motivering:

”Från en position i koncernledningen har Ingrid Bodin initierat och drivit utveckling av supply chain-frågor. Genom väl definierade mål och tydligt ledarskap har Ingrid drivit och inspirerat sina medarbetare till framgångsrika projekt med hög och snabb Return on Investment. Projekten har på kort tid lett till ökad leveranskvalitet, tidsvinster och kostnadsbesparingar. Genom att föra upp supply chain-frågor på ledningsnivå har Ingrid kunnat skapa kundnytta och därmed ökat Preems konkurrenskraft.”

Priset

Priset för Supply Chain Professional of the Year