Arbetsmiljö vid upphandling – ett sunt beställarkrav

Att ställa krav på arbetsmiljö redan vid upphandlingen förebygger arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Arbetsmiljö är viktigt att ta med vid upphandling. Det är ett effektivt sätt att hindra oseriösa företag från att skaffa sig konkurrensfördelar genom att bryta mot arbetsmiljölagen och arbetstidslagen för att vinna anbud.

Förebygg olyckor och sjukdomar redan i upphandlingen

Arbetsmiljöverket (AV) arbetar för att arbetsmiljön ska uppfyllas enligt kraven i arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Brott mot dessa lagar och regler indikerar risk för dålig arbetsmiljö. I vissa branscher bryter företag systematiskt mot regelverk för att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.

Detta genom att:

  • inte redovisa företagsinkomst,
  • anlita personer utan arbetstillstånd,
  • ge oskäliga arbetsvillkor och farlig arbetsmiljö, som leder till ökad risk för ohälsa och arbetsolyckor.

Arbetsmiljöverket arbetar för att aktörerna som har pengar, idéer och kan påverka besluten vid upphandling, ska se att dåliga upphandlingar skadar arbetstagare och riskerar att slå ut seriösa företag. Det är kostsamt för samhället i form av sjukskrivningar, förlorade skatteintäkter m.m.

Arbetsmiljörisker vid upphandling av servicetjänster

Arbetsmiljörisker förekommer inom fastighetsbranschen vid upphandling av servicetjänster. Arbetsolyckor i samband med snöskottning av tak eller fasadarbeten kan bero på dåligt formulerade kontrakt som tillåter ohälsosamma och farliga arbetsmetoder.

Det är viktigt att arbetstagaren har:

  • lämplig arbetsutrustning (t. ex. CE-märkta maskiner och ställningar med typkontrollintyg),
  • anpassad personlig skyddsutrustning (fallskydd, skor, handskar, andningsskydd mm) samt
  • kunskap och kompetens för att arbeta säkert.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i upphandlingen

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) behöver efterfrågas redan vid upphandlingen. Beställaren visar då att man föredrar anbudsgivare som vill att arbetsmiljön ska vara säker och hälsosam under kontraktstiden. På så sätt bidrar beställaren till att visa företagen att arbetsmiljö är ett sunt konkurrensmedel om SAM efterfrågas.

Arbetsmiljö

Viktigt för anbudsgivare att förstå vilka resurser som krävs för uppdraget utifrån M-T-O perstpektiv

I branschundersökningar (2017) framkommer att beställare av bl a fastighetsnära stödtjänster inte vet vilka de vanligaste arbetsmiljöriskerna är vid utförande. Vi har därför tagit fram stödmaterial för att få beställare att ta med arbetsmiljö vid upphandling. Vi anser att upphandlingsdokumenten behöver vara skrivna så att anbudsgivare förstår vilka resurser som krävs för uppdraget utifrån M-T-O perspektiv (människa-teknik-organisation). Att inte ta med arbetsmiljö för att lämna lägre pris i anbud, kan innebära att företaget inte följer regelverket för att få konkurrensfördelar mot andra företag som vill göra rätt och som värdesätter arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Begär därför av företaget att visa en aktuell arbetsmiljöpolicy och fungerande rutiner för SAM, och att detta kommer att följas upp på något sätt under kontraktstiden. T.ex. att man kan uppvisa en riskbedömning eller likvärdigt ledningssystem för utförandet av tjänsten med en handlingsplan över åtgärderna under kontraktstiden.

Ta med arbetsmiljösakkunniga i planering och uppföljning av upphandlingen

Uppföljning under och efter kontraktstiden är viktigt. Risken är annars att företagen inte fullt ut följer villkoren i avtalen, för att ingen uppföljning sker. Ta med arbetsmiljösakkunniga i planering och uppföljning av upphandlingen för ett hållbart arbetsliv i er bransch. Använd gärna foldern ”Vem vill du ha som leverantör” och checklista – leverantör, vid uppföljningen.

Hämta mer information och stödmaterial på temasida Upphandling och arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets webbsida av.se.

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight