Digital omvandling med fem nyckelkompetenser

Läs om Siemens Financial Services senaste forskningsrapport CFO 4.0 som bygger på frågor som att identifiera de kompetenser som dagens finanschefer måste ha för att kunna leda företagets övergång till Industri 4.0, beskrivningar av hur en framgångsrik strategi byggs, vilka kunskaper som krävs och hur processen bäst kan finansieras för att ge den högsta avkastningen. De intervjuade i undersökningen kunde identifiera fem nyckelkompetenser som kännetecknar en CFO 4.0. Dessa beskrivs i artikeln här.

CFO 4.0: Hur dagens finanschef möjliggör digital omvandling med hjälp av fem nyckelkompetenser

Beslutet att påbörja digital omvandling är en sak för tillverkningsföretagen. Att analysera och tydligt formulera de kommersiella fördelarna och riskerna med att inte agera - är en annan. Att i praktiken hantera Industri 4.0 är en ännu större utmaning då digital omvandling inte längre är en framtidsfråga. Nu pratar man istället om hur, hur snabbt och hur mycket som ska ändras i dagsläget. En viktig fråga i processen är hur man implementerar Industri 4.0 på ett kommersiellt och hållbart sätt, samt hur man väljer investeringar som levererar mätbara och konkurrenskraftiga fördelar över tid.

Att flytta från en relativt analog tillverkningsmiljö till en digitaliserad kan vara mycket omvälvande för ett företag. Därför är det inte så konstigt att dagens finanschef har ett allt större ansvar för företagets digitala omvandling, som måste möjliggöras utan otillbörlig belastning på verksamheten. De tillverkare och managementkonsulter som intervjuades inför vår senaste forskningsrapport, CFO 4.0 , betonade starkt att planeringen för Industri 4.0 måste börja med omfattande kunskaper om de finansieringsalternativ som finns tillgängliga idag. Rapporten bygger på telefonintervjuer med över trettio tillverkare och managementkonsulter i ett tiotal länder runtom i världen, inklusive Sverige.

Förutom att identifiera de kompetenser som dagens finanschefer måste ha för att kunna leda företagets övergång till Industri 4.0, fick de även beskriva hur en framgångsrik strategi byggs, vilka kunskaper som krävs och hur processen bäst kan finansieras för att ge den högsta avkastningen. Exempelvis kan rätt sorts finansieringslösningar möjliggöra ett bredare utbud av Industri 4.0-teknik och system samt göra dessa investeringar mer finansiellt hållbara i en bransch där vinstmarginalerna är små jämfört med många andra branscher.

Fem nyckelkompetenser

Ett antal studier har redan identifierat att finanschefens roll inom tillverkningsindustrin har förändrats väsentligt . Den nya sortens finanschef, även kallad CFO 4.0, spelar en allt större roll inom områden som rådgivning, datarapportering och operativ styrning av verksamheten. Det har även visat sig att dagens finanschef har fokus på tre huvudsakliga mål som kan uppnås genom digital omvandling: omsättningstillväxt, förbättrad lönsamhet och operativ framgång. En CFO 4.0 är den som skapar ett växande antal huvudindikatorer för tillverkningsföretag, såsom mätbarhet, enligt BVEX-undersökningar . Detta handlar till exempel om anslutning till arbetsflöde och produktionsprocesser, långsiktigt tänkande för att förankra digitaliseringsagendan över hela produktionslinjen samt bättre insikt och högre kontroll genom digitalisering.

Hur kan man då veta vilka kunskaper och färdigheter som en CFO 4.0 använder för att uppnå dessa mål inom företagen? De intervjuade i vår undersökning kunde identifiera fem nyckelkompetenser som kännetecknar en CFO 4.0. Dessa beskrivs nedan (utan inbördes ordning):

  1. Omfattande kunskaper om vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga samt hur dessa kan möjliggöra en kommersiellt hållbar övergång till Industri 4.0.
  2. Möjligheten att introducera relevanta finansieringsalternativ i ett tidigt skede av den strategiska Industri 4.0-processen, för att få tillgång till och kunna utnyttja, hela utbudet av potentiella lösningar.
  3. Specialistkunskaper och Industri 4.0-expertis – inom områdena ekonomi, teknik, verksamhet och marknadsanalyser – för att med precision kunna väga digitaliseringsmöjligheter gentemot digitaliseringsrisker.
  4. Möjligheten att utveckla framåtblickande affärsmodeller, enligt en så kallad ”Business 4.0-modell”, som omfattar avkastningsinvesteringar och prestationsövervakningsprocesser.
  5. Förmågan att skapa en effektiv, utstakad, plan för att genomföra företagets resa mot Industri 4.0.

Vad är belöningen?

Varför är då dessa så kallade ”CFO 4.0-kompetenser” så viktiga? De kommersiella fördelar som en CFO 4.0 kan möjliggöra är betydande, och ibland avgörande, för tillverkningsföretagens kommersiella framgång. Tidigare forskning som gjorts av Siemens Financial Services (SFS) kan hjälpa till att räkna ut de vinstmarginaler som den digitala omvandlingen förväntas leverera, en resa som möjliggörs av de kunskaper och färdigheter som dagens CFO 4.0 måste besitta.


De flesta tillverkare och branschexperter som intervjuades för vår undersökning höll med om att möjligheten att öka tillverkningsproduktiviteten är en universell utgångspunkt för att kunna mäta värdet av digitalisering. Tidigare undersökningar från SFS har dessutom uppskattat att genom att automatisera och digitalisera sina produktionssystem kan tillverkare uppnå vinster motsvarande mellan 6.3% och 9.8% av årsintäkterna.
Denna så kallade produktivitetsbonus för digitalisering, eller ”Digitalization Productivity Bonus”, identifierades av respondenterna som en mycket tillförlitlig utgångspunkt när man utvecklar affärsfall för att investera i Industri 4.0-teknik och -uppgraderingar. Det står klart att denna vinst, som produktivitetsbonusen för digitalisering medför, lönar sig då den används av tillverkarna för att stärka verksamhetens framtida position på marknaden. Hur man väljer att göra detta beror självklart på verksamhetens unika behov, och kan exempelvis handla om utdelning till aktieägarna, ökad investering i produktinnovation eller stärkt konkurrenskraft genom marknadsföring.

Av Gunnar Skagerlind, försäljningschef för industrisektorn, Siemens Financial Services (SFS), Sverige

Rapporten CFO 4.0 kan hämtas via: www.siemens.com/cfo-4-0

Rapport, Siemens Financial Services, CFO 4.0, 2018, tillgänglig via: https://www.siemens.com/global/en/home/products/financing/whitepapers/whitepaper-cfo-4-0.html
ii BVEX, CFO Goes Industry 4.0, 2016, och Strategy and 5 Traits of the Strategic CFO, 2015
iii BVEX, CFO Goes Industry 4.0, 2016, och Strategy and 5 Traits of the Strategic CFO, 2015
iv Rapport, Siemens Financial Services, Digitalization Productivity Bonus, 2017, tillgänglig via: https://www.siemens.com/global/en/home/products/financing/whitepapers/whitepaper-the-digitalization-productivity-bonus.html

Silf Insight

Logga Silf Insight Silf Insight ger dig en blandning av nyheter, reportage, intervjuer och fördjupningar inom inköp, logistik och supply chain. Allt i ambitionen att förstärka och inspirera din yrkesmässiga roll. Läs mer om Silf Insight