Hederskodex

Silfs verksamhet bygger på grundläggande etiska och moraliska värderingar som kommer till uttryck i denna hederskodex.

Upprättad 8 april 1960, reviderad november 2006

Silf bör

Utföra sitt arbete med största möjliga affärsmässighet och professionalism samt verka för att verksamheten blir långsiktigt hållbar. I sin verksamhet respektera minimikraven uttryckta i internationella regler om grundläggande mänskliga rättigheter, arbetsrätt och skydd av miljön. Alla former av tvångs- och barnarbete motverkas i företagens försörjningskedjor. Verka för ärlighet och god etik i alla affärer och fördöma all form av korruption och oetisk marknadsföring. Iaktta god affärssed och verka för att andra gör detsamma. Ta tillvara Silfs egna intressen och att genomföra köp efter dess policies, samt stimulera konkurrens och utveckling.Bidra till Silfs egna utveckling genom goda kunskaper om marknader där dess varor och tjänster anskaffas.Stimulera egen och kollegors ökade yrkeskompetens.Utbyta erfarenheter med kollegor i andra organisationer så långt som god etik medger med hänsyn till den egna verksamheten.Samarbeta med systerorganisationer och personer som verkar för verksamhetens utveckling och anseende.
In English: Code of Honour

Stadgar för Silf

Silfs stadgar, antagna 2006-03-30. Reviderade 2014-09-24. Läs mer om Stadgar för Silf

Silfs föreningsstyrelse

Här kan du se vilka som ingår i Silfs föreningsstyrelse samt en presentation av ordföranden, ledamot och suppleanter. Läs mer om Silfs föreningsstyrelse