Upphandlaren

Camilla Ventura

Camilla Ventura, Upphandlare på FMV

Vad ser du som dina största utmaningar de kommande året/åren och varför?
- En stor utmaning är att ha ett långsiktigt perspektiv och ett helhetstänk gällande det som upphandlas. Det är viktigt att ha det redan från början då både det affärsmässigt och upphandlingsrättsligt blir mycket mer komplicerat och dyrt att lägga till krav eller göra förändringar i ett sent skede.

Vikten av att som upphandlare även vara med i uppföljningsskedet vilket många gånger frikopplas från upphandlaren.

De fem grundläggande EU principerna som en upphandlare måste ha som sitt rättesnöre är också en stor utmaning. Framförallt proportionalitetsprincipen gällande att ex enbart ställa krav på sådant man har behov av och principen om transparens gällande exempelvis utvärderingsmodeller så att de är tydliga och lätt förståeliga samtidigt som de ska bidra till att nå den upphandlande enhetens mål med att få den produkt som har rätt pris och rätt kvalitet.

Kompetens och det strategiska inköpsarbetet, hur viktigt är det att veta att man gör rätt i processen?
- Det är viktigt att veta att man gör rätt i processen för att känna en säkerhet av att man har gjort en bra affär. När man jobbar som upphandlare kan konsekvenserna bli oerhört stora om något har gått fel i processen då ex förlorande leverantörer har rätt att begära överprövning, vilket kan innebära att hela upphandlingen behöver göras. Vilket gör att det blir onödiga kostnader i form av tid och resurser. Beställaren/kravställaren riskerar då att ej få sitt behov tillgodosett när man önskade.

Vad ser du som den viktigaste kompetensen för att göra bra affärsmässiga upphandlingar?
- En bred kompetens med juridik, men framförallt annan kompetens som ekonomisk och kommersiell kompetens, marknadskännedom och förståelse för det som ska upphandlas. Endast om man har den bredden tror jag att man kan vara den eftertraktade interna leverantören som inköpare/upphandlare bör vara i en organisation.