Inköparens 10 viktigaste egenskaper

1. Analytisk förmåga

En inköpare ska ha en problemlösande attityd, kunna skifta perspektiv och ändra fokus utifrån uppdragets karaktär och förutsättningar. Exempelvis är goda kunskaper i ekonomi av oerhört stor vikt för att bli en framgångsrik inköpare. Du ska bland annat kunna förstå årsredovisningar, genomföra kostnadsnedbrytningar och utforma ekonomiska leverantörsbedömningar. Allt för att minimera de ekonomiska riskerna vid inköp.

2. Förhandlingskunnig

En skicklig inköpare är väl insatt och trygg i förhandlingsprocessens olika steg. Målsättningen är att förhandla fram bättre förutsättningar och avtal, där båda parter går nöjda från förhandlingsbordet.

3. Lagar och regler

En inköpare måste vara väl insatt i lagstiftningen som berör inköpsverksamheten. Bland annat köplagen, internationella köplagen och avtalslagen. Inköparen behöver även ha god kännedom om relevanta standardavtal.

4. Riskhantering

Att kunna identifiera, prioritera och förebygga kostsamma risker är ett viktigt inslag i inköparens arbetsvardag. Riskerna behöver inte alltid vara inköps- eller leverantörsrelaterade, utan kan uppstå utanför verksamhetens kontroll (förändringar i politiken, naturkatastrofer, externa konflikter och så vidare).

5. Hållbarhetsfokus

Något som blir alltmer betydelsefullt är hållbarhetsfrågan. Därför måste dagens inköpare ha ett starkt fokus på hållbarhet som tar hänsyn till såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga faktorer.

6. Projektledarförmåga

Då man som inköpare många gånger driver stora förändringsprojekt gäller det att kunna styra, delegera och koordinera funktioner inom ett projekt för att kunna nå uppsatta mål.

7. Visionärt tänkande

Du måste vara intresserad av att kunna tolka hur de globala trenderna (urbanisering, råvarubrist, ny teknologi m.fl.) kan komma att påverka organisationens behov på sikt.

8. Förändringsledare

Förändringsprojekt är en naturlig del av de flesta organisationers verksamhet. Komplexiteten ligger ofta i att få de involverade parterna att förstå varför förändringen är nödvändig. Genom att behärska metodiken kring att leda i förändring underlättas planering och genomförande.

9. Relationsbyggare

Inköpare behöver vara duktiga kommunikatörer och relationsbyggare för att få såväl interna som externa nyckelintressenter att dra åt samma håll. Lyhördhet för behov, flexibilitet, samarbetsförmåga och en problemlösande attityd är personliga egenskaper som värdesätts högt.

10. Kommunikatör

Förmågan att lyssna aktivt och kunna diskutera och argumentera är en viktig del i din yrkesroll.