G

GAN

GAN är en förkortning som står för Godsadresseringsnummer. Det används inom transportbranschen för att ange och identifiera godsmottagare. En GAN-katalog med nummer på alla engagerade företag finns. Syftet med GAN-koden är att kunna åstadkomma en snabbare och säkrare identifikation av fraktsedlar.

Gantt-schema (Gantt chart)

Ett grafiskt hjälpmedel som används för att utarbeta och illustrera tidplaner. Den horisontella axeln används som tidsskala. På den vertikala axeln anges de maskiner, personer eller andra objekt som planeringen avser. Den traditionella planeringstavlan är en typ av Gantt-schema.

Garantiservicavtal

De flesta produkter och tjänster säljs med någon form av garanti eller ansvar för fel, dock brukar ansvaret för arbetet att byta defekta komponenter variera från avtal till avtal. I fallet med enkla produkter borde den bästa lösningen vara att beställaren själv byter, men i fallet med mer komplex utrustning kan det vara en fördel för beställaren att göra ett tillägg i köpeavtalet alternativt teckna ett särskilt garantiserviceavtal. Vissa garantiserviceavtal kan också omfatta visst periodiskt underhåll. Vid mycket långa garantitider, typ mer än tre år, är det kutym att teckna garantiserviceavtal eller liknande.

Generalagent

Begreppet generalagent står för en av rollerna i ledet (oftast försäljningsledet) mellan en tillverkare eller grossist och den marknad som tillverkaren/grossisten vill nå.

Ett företag som har generalagenturen för en produkt har ensam försäljningsrätt inom ett definierat geografiskt område, ofta ett helt land. Generalagenten representerar tillverkaren och produkten i området. Det är vanligt att företaget utvecklar försäljningsorganisationen för den aktuella produkten genom att organisera ett nät av återförsäljare.

Genomflöde (Throughput)

Med genomflöde ur ett produktionssystem avses sådan produktion som leder till utleverans och fakturering. Enkelt uttryckt kan det också definieras som den takt med vilken ett produktionssystem genererar inkomster. Produktion mot lager innebär följaktligen inget genomflöde. Termen förekommer inom ramen för den så kallade begränsningsteorin, Theory of constraints.

Genomloppskapacitet (Throughput capacity)

Genomloppskapacitet är det mått på hur många timmar per period som kan avsättas för att genomföra en operation i en produktionsgrupp. För produktionsgrupper med endast en maskin/tillverkningsenhet är genomloppskapaciteten och volymkapaciteten lika stora. Finns det flera tillverkningsenheter blir genomloppskapaciteten lika med kapaciteten per enhet gånger antalet möjliga enheter som den kan tillverkas i parallellt. Genomloppskapaciteten är framför allt av intresse vid genomloppsplanering, operationstidssättning och leveranstidsberäkning.

Genomloppstid (Throughput time)

Genomloppstiden är den tid som går åt för att tillverka en artikel från uttag av material och start av första operation till inleverans av färdig och kvalitetsgodkänd artikel. Genomloppstiden är en del av ledtiden. Principiellt består den av transporttider, kötider, omställningstider och produktionstider.

Genomsnittlig utgående kvalitet (Average outgoing quality, AOQ)

Genomsnittlig utgående kvalitet är en term som används när man gör en acceptanskontroll. Den avser den genomsnittliga felkvot som kan förväntas finnas i ett parti efter genomförd kontroll.

Giltighetsdatum (Effectivity date)

Ofta kan konstruktionsändringar införas på ett planlagt sätt och med framförhållning. Exempelvis kan det medföra att man kan skapa förutsättningar för att förbruka det som finns i lager av en utgående artikel innan man inför en ny eller konstruktionsändrad ersättande artikel. För att i materialplaneringen styra detta planerade införande av konstruktionsändrade artiklar kan man använda sig av giltighetsdatum. Dessa giltighetsdatum anges i strukturerna med ett till och med datum för den utgående artikel och ett från och med datum för den tillkommande artikeln.

Glapp (Slack)

Glapp är ett begrepp som används vid nätverksplanering. Glappet för en händelse är skillnaden mellan den senaste och tidigaste tidpunkt som händelsen kan inträffa.Det är den maximala försening en händelse kan tillåtas råka ur för utan att nätverksprojektet som helhet skall försenas. Slack är en alternativt använd term för samma sak.

Glapptid (Slack time)

Med glapptid menas skillnaden i kalendertid mellan en tillverkningsorders planerade leveranstidpunkt och den tidpunkt när den behöver bli färdig med avseende på materialbehov från överliggande strukturnivå eller lovad leveranstidpunkt till kund. Om den planerade leveranstidpunkten ligger senare än behovstidpunkt respektive leveranstidpunkt till kund talar man om negativ glapptid. Slacktid är en alternativt använd term.

Glapptidsregeln (Slack time rule)

Glapptidsregeln är en prioriteringsregel som går ut på att man prioriterar order för vilka skillnaden mellan tillgänglig produktionstid fram till leveranstidpunkt och återstående operationstid för att färdigtillverka är minst.

Glidande medelvärde (Moving average)

Glidande medelvärde är en prognosmetod som går ut på att man som prognosvärde beräknar medelvärdet av ett antal passerade perioders verkliga efterfrågevärden. Ju fler perioder man tar med desto stabilare blir prognoserna mot inverkan från slumpfluktuationer men desto långsammare reagerar också prognoserna på systematiska förändringar.

Global försörjning (Global sourcing)

Global försörjning syftar på att man som företag söker leverantörer, produkter och tjänster över hela världen.

Go to Gemba (japanskt: Gemba eller Genchi Genbutsu)

Gå till platsen där verksamheten bedrivs. En ledningsprincip som innebär att alltid först söka upp platsen där problem har identifierats och att så lång som möjligt undvika problemlösning på annan plats.

Grov kapacitetsplanering (Rough cut capacity planning)

Grov kapacitetsplanering är en metod för att uppskatta framtida kapacitetsbehov med hjälp av så kallade kapacitetsbehovsnycklar. Tillvägagångssättet används både för att analysera och utvärdera produktionsplaner vid huvudplanering och i samband med grovplanering vid starkt undorderorienterad produktion.

Grundprognos (Basic forecast)

Med grundprognos menas en prognos för ett antal perioder in i framtiden som är gjord med utgångspunkt från efterfrågestatistik som är rensad från förekommande trender och säsongsvariationer. För att ta fram den slutliga prognosen korrigeras grundprognosen per period med uppskattade trender respektive multipliceras med beräknade säsongsindex.

Gruppbeställning (Can-ordering)

Ett samordnande av beställningar av olika artiklar från samma leverantör kan ordersärkostnader och lagerpåfyllnadskostnader minskas avsevärt.

Gruppomställning (Major setup)

Vid gruppteknologisk tillverkning framställs grupper av artiklar med likartad maskinomställning tillsammans för att kunna minska de totala omställningstiderna. Den för respektive grupp gemensamma omställningsaktiviteten kallas gruppomställning. Jämför termen Tilläggsomställning.

Grön logistik (Green logistics, Sustainable Logistics)

Transport och logistiklösningar som är skonsamma mot miljön.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX