D

Dagar före färdigdag (Days before due date)

Dagar före färdigdag, DFF, är ett begrepp som används för tidsättning av operationer och materialbehov vid planering. DFF står för det antal dagar före en orders färdigdag som en ingående operation måste vara färdig respektive ett ingående material behöver vara tillgängligt för att ordern inte skall bli försenad.

DAP (Delivered At Place)

DAP – Delivered At Place är en av Incoterms leveransklausuler som innebär levererat angiven plats. Säljaren skall leverera godset till angiven plats på slutdestinationen. Det är säljaren som står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen lossar godset från ankommande transportmedel. Köparen står för importen och importkostnaden. DAP kan användas för alla transportslag. Säljaren står risken för godset under hela transporten. Eventuell försäkring tecknas av säljaren.

DAT (Delivered At Terminal)

DAT – Delivered At Terminal är en av Incoterms leveransklausuler som innebär levererat angiven terminal. Säljaren skall leverera godset till angiven terminal på slutdestinationen. Det är säljaren som står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren skall även lossa godset från ankommande transportmedel vid terminalen. Köparen står för importen och importkostnaden. DAP kan användas för alla transportslag. Säljaren står risken för godset under hela transporten inklusive lossningen. Eventuell försäkring tecknas av säljaren.

DDP (Delivered Duty Paid)

DDP – Delivered Duty Paid är en av Incoterms leveransklausuler som innebär levererat förtullat, med angiven destinationsort i importlandet. Säljaren skall leverera godset till angiven destinationsort i importlandet och även genomföra import av varorna. Det är säljaren som står risken för skador och förlust av gods tills det att godset nått den angivna destinationsorten. Säljaren står för risken under hela transporten, men risken övergår till köparen när säljaren meddelat köparen att varorna levererats. Eventuell försäkring tecknas av säljaren. DDP kan användas vid alla transportslag.

Dedicerad kapacitet (Dedicated capacity)

Med dedicerad kapacitet menas kapacitet som avsatts för speciella ändamål. Det kan till exempel vara fråga om en speciell produktionsgrupp som avsatts för tillverkning av en eller en viss grupp av artiklar. Det kan också utgöra en del av en produktionsgrupps kapacitet, exempelvis när en viss överenskommen andel av kapaciteten i en produktionsgrupp hos en legoleverantör avsatts till produktion för viss kund.

Delleverans (Split delivery)

Delleverans är en leverans av en delkvantitet på en kundorderrad eller leverans av endast vissa orderrader på en kundorder. Det som inte levereras restnoteras och en restorder skapas. Delleverans sker också från tillverkningsorder och innebär då leverans av en del av den totala tillverkningsorderkvantiteten.

Demand Smoothing (japanskt: Heijunka)

Utjämning av beställningar. En grundläggande förutsättning för Lean Production. Principen har starka samband med utjämnad belastning i processen (Load Leveling) och linebalansering (Line Balancing).

Deminghjulet (Deming cricle)

Deminghjulet är ett tillvägagångssätt för att bedriva förbättringsarbete, speciellt i kvalitetssammanhang. Den kallas också PDCA-cykeln där P står för Plan, D för Do, C för Check och A för Act. En vanlig alternativ benämning är Förbättringscykeln.

Detalj (Semi-finished item)

Detalj är en artikeltyp som avser en oftast egentillverkad artikel som ingår i ett halv- eller helfabrikat. Jämfört med artikeltypen halvfabrikat består en detalj av endast en ingående artikel och utgör i allmänhet ett bearbetat råmaterial.

Detaljförteckning (Parts list)

Detaljförteckning kan också kallas Struktur. Oftast avser den endast en en-nivåstruktur. Termen förekommer framför allt inom verkstadsindustrin.

Detaljplanering (Production activity control)

Är en detaljerad inplanering av de tillverkningsorder för egentillverkade artiklar som påbörjats och inplanerats av materialplaneringen. Funktioner som ingår i detaljplaneringen omfattar bland annat planering av utsläpp av tillverkningsorder till fabrik/verkstad med hänsyn tagen till aktuell tillgänglig kapacitet, tidplanering av de frisläppta ordernas operationer samt prioritering och körplanering.

Detaljspecifikation (Parts specification)

En detaljspecifikation är en förteckning av ingående detaljer, komponenter, råmaterial och halvfabrikat i en ritning. Specifikationen förekommer antingen som en del av ritningen, fast specifikation, eller på ett från ritningen separat dokument, lös specifikation.Termen specifikation används ibland också som ett synonymt uttryck för termen Struktur.

DFF (Days before due date)

DFF är en förkortning av Dagar före färdigdag.

Differensinventering (Difference physical inventory)

Differensinventering är en inventering som innebär att rapportering av inventeringsresultat avser räknad kvantitet minus kvantitet enligt lagerredovisningssystemet.

Direkt kostnad (Direct cost)

En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan härledas till ett visst objekt, den så kallade kostnadsbäraren. Som exempel på vanliga direkta kostnader i en produktkalkyl kan framför allt nämnas direkt material och direkt lön.

Direkt-till-lager (Dock-to-stock)

Direkt-till-lager är en metod som innebär att erhållna varor förs direkt från godsmottagning in i lager utan kontroll av levererad kvalitet och kvantitet. Bygger på överenskommelse med leverantören att uppfylla specificerade leverans- och förpackningskrav.

Direkt märkning (Direct marking)

Direkt märkning betyder märkning, exempelvis i form av streckkod, som sker direkt på produkten eller dess förpackning i syfte att kunna identifieras.

Direktköp (Direct purchasing)

Direktköp är köp av material direkt mot tillverkningsorder alternativt kundorder. Avses köp mot tillverkningsorder kan materialet fysiskt vid leverans passera lager men redovisas ekonomiskt som produkter-i-arbete. Avses köp mot kundorder sker ofta leverans direkt från den egna leverantören till den egna kunden.

Direktleverans (Drop shipment)

Direktleverans är en en distributionslösning som går ut på att ett säljande företag tar emot kundorder. Dessa kundorder skickas vidare till aktuell tillverkare eller distributör som i sin tur levererar direkt till säljarens kunder.

Diskret partiformning (Discrete lot sizing)

Diskret partiformning är en partiformning som genererar partistorlekar som en summa av på varandra följande behov. Varje parti motsvarar följaktligen ett eller flera diskreta behov.

Diskret partiformningsmetod (Discrete lot sizing technique)

En partiformningsmetod som bygger på diskret partiformning. Som exempel på diskreta partiformningsmetoder kan nämnas Enligt behov, Minsta totalkostnadsmetoden, Minsta enhetskostnadsmetoden och Silver-Meals metod.

Disponibel kapacitet (Available capacity)

Disponibel kapacitet är den kapacitet som finns till förfogande efter det att hänsyn tagits till den kapacitet som behövs för de vid tillfället redan inplanerade och frisläppta orderna.

Disponibelt saldo (Available-to-promise)

Disponibelt saldo är den kvantitet som finns disponibel i ett lager och som kan förbrukas utan att påverka inneliggande kundorder eller reservationer till tillverkningsorder. Principiellt är disponibelt saldo lika med redovisat saldo plus förväntade inleveranser minus utestående reservationer inom återanskaffningstiden. En alternativt förekommande term är Möjligt att lova.

Distribution (Distribution)

Fysiska och administrativa aktiviteter vars ändamål är att göra företagets produkter tillgängliga på marknaden. Distribution omfattar exempelvis funktioner som utformning av distributionsstruktur, val av distributionskanaler, lagring och transporter.

Distributionsbehovsplanering (Distribution requirements planning)

Termen distributionsbehovsplanering motsvaras av det engelskspråkiga begreppet Distribution requirements planning och omfattar ett synsätt och en samling metoder och tekniker som syftar till att åstadkomma en sammanlänkning av materialflöden, från slutkund, via distributörer i olika led och ända ner till tillverkare.

Distributionskanal (Distribution channel)

Är den kedja av affärspartners genom vilka ett företag distribuerar sina produkter till den slutkonsumerande kunden.

Distributionssystem (Distribution system)

Ett distributionssystem bildar en sammanfattande beteckning för alla objekt, aktiviteter och relationer mellan objekt som är involverade i att göra ett företags produkter tillgängliga på marknaden.

Divergerande struktur (Divergent bill of material)

En divergerande struktur är en produktstruktur som karakteriseras av att den har enstaka ingående artiklar och flera utgående artiklar. Som exempel på verksamheter med divergerande strukturer kan nämnas slakterier, mejerier, sågverk och raffinaderier. Motsatsen till divergerande strukturer är konvergerande strukturer.

Djupstapling (Deep stacking)

Är en lagringsmetod som innebär att lastpallar placeras i djupled direkt på golvet. Djupstapling innebär begränsad åtkomlighet vilket försvårar tillämpning av FIFO-principen vid uttag.

Dokumentinkasso (cash against documents)

Betyder att säljaren ger i uppdrag till sin bank att ta betalt av köparen och lämna över de dokument som ger köparen rätt att förfoga över produkten, vanligtvis Bill of Lading (konossement) eller annan äganderättshandling. Säljaren tar som regel initiativet och det är en enkel betalningsform. Kan innebära stora risker vid affärer med betalningssvaga länder och köpare. Om köparen inte löser ut dokumenten i sin bank får inte säljaren betalt. Transaktionsformen blir allt mer ovanlig till förmån för remburser (Letter of Credit), men i vissa länder är den lagstiftad (exempelvis vissa delstater i Indien).

Drift- och underhållsavtal (O&M, Operation and Maintenance)

Den mest omfattande formen av underhållsavtal. Leverantören tar över hela driften ända från daglig tillsyn, driftsövervakning till felavhjälpande underhåll. Leverantören garanterar vissa prestanda och en viss tillgänglighet. En utveckling på O&M-kontrakt är de så kallade BOT-kontrakten (Build Operate Transfer) som är vanliga inom bland annat biståndsprojekt.

DRP

DRP (Distribution requirements planning), Se Distributionsbehovsplanering.

Dual sourcing (Dual sourcing)

Dual sourcing är ett specialfall av multiple sourcing som innebär att två alternativa leverantörer används parallellt per artikel för materialförsörjning.

Dubbel beställningspunkt (Double order point)

För beställningspunktssystem som används i distributionslager kan två olika beställningspunkter användas. Den mindre av dessa beställningspunkter utgör den traditionella beställningspunkten och avser förväntad förbrukning under återanskaffningstiden från centrallager plus ett säkerhetslager. Den används för att initiera lagerpåfyllnad. Den högre beställningspunkten utgör summan av den mindre beställningspunkten och förväntad förbrukning under tillverkningsledtiden för påfyllning av centrallager. Den används för att förvarna produktionen om kommande lagerpåfyllnadsorder.

Dupontformeln (Dupont formula)

Dupontformeln är en formel för att beräkna ett företags räntabilitet. Räntabiliteten beror på vinsten och det totala kapitalet.

Formeln lyder: Räntabiliteten = Vinstmarginalen * Kapitalomsättningshastigheten

Dupontschema (Dupont chart)

Ett Dupontschema är ett analysschema som visar sambanden mellan ett företags intäkter, kostnader, kapitalbindning och räntabilitet.

Dynamisk partiformning (Dynamic lot sizing)

Med dynamisk partiformning avses en form av partiformning som innebär att orderkvantiteten räknas om för varje ny order som skapas. Orderkvantiteten varierar följaktligen över planeringshorisonten. Partiformningsmetoderna Fast behovstäckningstid och Lägst enhetskostnad är exempel på partiformningsmetoder som medför dynamisk partiformning.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX