H

Hedgingavtal (Hedging contract)

Inom leveransavtal som går under lång tid finns olika sätt att reglera pris: indexering mot valuta eller råvaror är exempel på sådana. Beställaren kan säkra prisnivån genom att teckna ett hedgingavtal på en viss råvara och kvantitet, därefter kan utsedd underleverantör avropa råvaror under beställarens hedgingavtal. Beställaren kan också uppdraga åt leverantören att teckna hedgingavtal. Det är vanligt att teckna hedgingavtal på exempelvis koppar och nickel. Hedging förutsätter dock att kvantiteter kan förutsägas med viss noggrannhet för att avtalet ska få avsedd nytta. Hedging är exempelvis vanligt hos vitvarutillverkare såsom Electrolux.

Horisontell integration (Horizontal integration)

Horisontell integration innebär att två eller flera företag på samma ”nivå” i försörjningskedjan, till exempel två producenter, samarbetar eller slås samman för att bearbeta en gemensam marknad. Horisontell integration leder till sortimentsbreddning för de samarbetande parterna.

Hub (Hub)

En hub är en knutpunkt för fysiska flöden i ett distributionssystem eller materialförsörjningssystem. Det kan även vara en knutpunkt för informationsflöden.

Huvudleverantör (Main supplier)

En huvudleverantör är den leverantör av en artikel som man under vanliga omständigheter lägger huvuddelen eller alla inköpsorder till. Jämför begreppet Alternativ leverantör.

Huvudplan (Master schedule)

En plan på medellång sikt som avser utleverans och produktionsvolymer. Den utgör slutresultatet av en genomförd huvudplaneringsprocess.

Huvudplanering (Master scheduling)

Med huvudplanering avses det förlopp som utarbetar och fastställer utleveransplaner och produktionsprogram för produkter med syfte att säkerställa mål med avseende på kundservice och lagerstorlekar. För kundordertillverkande företag kan processen också innefatta grovplanering av kundorder samt leveranstidssättning.

Huvudplaneringsartikel (Master schedule item)

Med huvudplaneringsartikel avses en artikel som behandlas i en huvudplaneringsprocess. I första hand är det fråga om artiklar som har oberoende efterfrågan. Slutprodukter och volymvärdehöga reservdelar är typiska huvudplaneringsartiklar. Delmontage och ingående komponenter som av kostnadsskäl eller av andra skäl är kritiska ur planeringssynpunkt kan också väljas att behandlas som huvudplaneringsartiklar.

Huvudprocess (Main process)

En affärsprocess som representerar en viktig del av ett företags verksamhet. Det kan vara fråga om direkt värdeförädlande processer, så kallade kärnprocesser, eller indirekt stödjande processer, så kallade stödprocesser. I företag som tillämpar ett processsynsätt definierar man ofta storleksordningen 5–10 olika huvudprocesser.

Hybrid sourcing (Hybrid sourcing)

Hybrid sourcing är ett korsning mellan single sourcing och multiple sourcing. Det innebär att man använder multiple sourcing på artikelgruppsnivå och single sourcing för de individuella artiklarna inom respektive artikelgrupp.

Hyllfackslagring (Rack storage)

En lagringsmetod som går ut på att material lagras på hyllor eller i hyllfack.Metoden används speciellt för små och lätta detaljer och för plocklager i direkt anslutning till produktion.

Hyllvaror (Of The Shelf, OTS, Commercials Of The Shelf, COTS)

De engelska förkortningarna OTS och COTS är benämningar på hyllvaror. Inköparen använder dessa begrepp för att motivera köp av standardiserade produkter istället för dyra och dåligt testade produkter av kundanpassad karaktär. Det är vanligt att många produkter är överspecificerade av anskaffningsorganisationen, hyllvarorna kan då visa upp alternativ med lika bra funktionalitet till ett mycket lägre pris. Inköparen talar också gärna om att köpa leverantörsstandard (suppliers standard) istället för speciallösningar.

Hyllvärmare (Slow mover)

Hyllvärmare är ett uttryck som används för artiklar som är mycket lågrörliga, dvs som omsätts i ingen eller ytterst ringa omfattning.

Hård reservation (Hard allocation)

Med en hård reservation avses en reservation som inte enbart bokar en viss kvantitet till en kund- eller tillverkningsorder utan också specificerar från vilket parti och/eller lagerplats som kvantiteten skall tas. Hård reservering tillämpas bland annat när det finns kvalitetsskillnader mellan olika inlevererade partier och vid utskrift av plocklistor i flytande lager där artiklar kan förekomma på flera lagerplatser samtidigt.

Häckstapling (Rack stacking)

Häckstapling är en lagringsmetod som bygger på principen att transportbärarna, i detta fall häckar, staplas direkt på varandra. Det är en variant på fristapling.

Hängbeordring (Direct ordering)

Hängbeordring går ut på att en order automatiskt skapas för en artikel när man registrerar en tillverkningsorder för dess moderartikel. Ordern för den hängbeordrade artikeln kan vara en inköpsorder eller en tillverkningsorder. Orderkvantiteten för den hängbeordrade ordern är normalt precis den kvantitet som behövs för att fylla materialbehovet till ordern på moderartikeln. Som alternativa begrepp används Direktbeordring.

Hävningsklausul (Termination clause, exit clause)

En hävningsklausul används då säljare såväl som köpare vill ha rätt att häva ett avtal vid speciella omständigheter. Den absolut vanligaste anledningen är att motparten är på obestånd. En köpare vill ofta ha hävningsrätt i det fall säljaren får svårigheter att fullgöra sitt åtagande. En annan anledning kan vara det fall leverantören misslyckas med att teckna kollektivavtal.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX