U

U-format produktionsflöde (U-line)

Ett U-format produktionsflöde beskrivs som en form av fysiskt materialflöde som erhålls då en produktions- eller monteringslinje utformas som ett U. U-formen gör det lättare för dem som arbetar vid linjen att få en överblick över hela flödet, att kommunicera med varandra och att assistera varandra vid problem eller tillfällig överbeläggning.

 

Underhållsavtal (Maintenance contract)

Underhållsavtal är väldigt vanligt för maskiner, fordon etc. Omfattningen i underhållsavtal varierar mycket, allt ifrån en allmän översyn med rekommendationer till åtgärder till åtaganden som näst intill innebär att leverantören tar över driften. Prissättningen i underhållsavtal är antingen uppbyggda som fasta klumpsummor per månad eller som pris per driftstimme, kilometer, kilowattimme eller kanske per styck producerade enheter.
 

Underleverans (Under delivery)

Med underleverans avses att en kvantitet mindre än den som överenskommits enligt order levereras utan att det är fråga om en delleverans. I många fall regleras gränser för vad som är underleveranser i leveransavtal mellan involverade parter. Jämför Överleverans.

 

Underleverantör (Supplier)

En underleverantör beskrivs som ett företag som sysslar med tillverkning av detaljer och halvfabrikat som är insatsvaror i ett annat företags produkter, dvs kundföretagets produkter. Jämfört med en legoleverantör svarar en underleverantör själv för materialförsörjningen.

 

UPC

Förkortningen UPC (Universal product code) är den amerikanska motsvarigheten till den europeiska EAN-koden.

 

Upparbetad tid (Actual hours)

Upparbetad tid är en alternativ term för Förbrukad tid.

 

Upphandlingsanmodan

Se Inköpsanmodan.

 

Uppströms (Upstream)

Begreppet uppströms nyttjas som beteckning för den riktning i försörjningskedjan som går från företaget mot leverantörshållet. Jämför Nedströms.

 

Uppsägning (Notice of termination)

Många långtidsavtal måste sägas upp för att sluta gälla. Oftast avtalar parterna om minsta uppsägningstid eller mellan vilka tidsmellanrum uppsägning får ske, samt eventuellt andra händelser som får 'trigga' en uppsägning.

 

Utbokad kvantitet (Allocated quantity)

Med utbokad kvantitet menas kvantitet som är utskriven på plocklistor men som ännu inte hunnit fysiskt plockas från lager och administrativt avrapporteras som plockat.

 

Utbyte (Yield)

Utbyte kan beskrivas som ett mått på bortfall eller svinn under en tillverkningsprocess eller i en operation. Det kan definieras som förhållandet mellan kvantitet ut från operationen och den ekvivalenta kvantiteten in till operationen. Utbyten under 100 % i en serie av operationssteg påverkar beläggningsberäkning, produktkalkylering och materialbehovsberäkning.

 

Uteliggande order (Open order)

Med uteliggande order avses inköpsorder eller tillverkningsorder som har frisläppts och skickats iväg till leverantör respektive som har planerats in eller startats i tillverkningen men som ännu inte har levererats in till lager. En uteliggande order utgör också vad man kan kalla en Förväntad inleverans.

 

Utjämnad produktion (Levelled production)

Utjämnad produktion betyder att man försöker åstadkomma ett konstant kapacitetsutnyttjande genom att producera man mot lager under lågsäsong och använda lager för att täcka en jämfört med tillgänglig kapacitet för stor efterfrågan under högsäsong.

 

Utjämningskonstant (Smoothing constant)

Utjämningskonstanten beskrivs som en konstant som används i prognosmetodiken exponentiell utjämning. Konstanten tillåts ha ett värde mellan 0 och 1. Ju större utjämningskonstant man använder, desto snabbare reagerar prognosen vid efterfrågeförändringar. Samtidigt blir den emellertid känslig mot slumpmässiga och mer tillfälliga efterfrågetoppar eller dalar. Val av lämplig utjämningskonstant blir därför en avvägning mellan krav på reaktionssnabbhet och stabilitet gentemot slumpfluktuationer. Vanligt använda värden på utjämningskonstanten ligger i intervallet 0.05–0.3. Alfafaktor är en använd alternativ benämning på termen.

 

Utjämningslager (Levelling inventory)

Ett utjämningslager beskrivs som ett lager som uppstår därför att produktionstakten under vissa perioder inte är den samma som utleveranstakten. Syftet med ett utjämningslager är att kunna åstadkomma en utjämning av kapacitetsutnyttjandet genom att under perioder med låg utleveranstakt producera mot lager och under perioder med hög utleveranstakt leverera en del från det sålunda uppbyggda lagret. Dimensionering av utjämningslager innebär en avvägning mellan lagerhållningssärkostnader och kostnader för outnyttjad kapacitet.

 

Utjämningsstrategi (Level strategy)

Utjämningsstrategi är den strategi för kapacitetsplanering som betyder att man tillämpar ett konstant kapacitetsutnyttjande kallas utjämningsstrategi. För att anpassa sig till variationer i efterfrågan producerar man mot lager under lågsäsong och använder lager för att täcka en jämfört med tillgänglig kapacitet för stor efterfrågan under högsäsong. Jämför Anpassningsstrategi.

 

Utnyttjningsgrad (Utilization rate)

En utnyttjningsgrad anger förhållandet mellan presterad produktion och tillgänglig kapacitet under en passerad period. Oftast beräknas den individuellt per produktionsgrupp, per verkstadsavdelning och/eller för fabriken/företaget totalt.Utnyttjningsgrader uttrycks i %. Jämför Beläggningsgrad.

 

Utsläppt order (Released order)

En utsläppt order beskrivs som en frisläppt tillverkningsorder som lämnats över till verkstadspersonalen för start av tillverkning.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX