A

ABC-analys (ABC analysis)

ABC-analys syftar till att man ofta delar in ett artikelsortiment i tre olika volymvärdeklasser; A, B och C. Se Volymvärdesanalys.

ABC-kalkylering (Activity based costing)

ABC-kalkylering är en kalkylmetodik som bygger på att omkostnader summeras per grupper av aktiviteter och att de därefter fördelas på kostnadsbärare med hjälp av så kallade kostnadsdrivare. Kostnadsdrivarna för varje grupp av aktiviteter väljs så att kostnadsbärarna belastas i proportion till den resursförbrukning de förorsakar.

ABC-klassificering (ABC-classification)

ABC-klassificeringen är detsamma som Volymvärdeklassificering, dvs klassificeringen av ett artikelsortiment efter volymvärden. Se Volymvärdeklassificering.

Acceptfrist (Acceptance period)

Den tidsram som en anbudsgivare, såväl köpare som säljare, är bunden till sitt anbud. Om motparten accepterar anbudet inom acceptfristen har ett bindande avtal kommit till stånd.

Ackumulerad ledtid (Cumulative lead time)

Ackumulerad ledtid är den summa ledtid för nivåvis på varandra följande artiklar i en produktstruktur har. Ledtiden avser den ledtidsmässigt längsta strukturkedjan, dvs strukturnätverkets kritiska linje. En alternativ benämning för termen är Kombinerad ledtid.

Administrativ ordersärkostnad (Administrative ordering cost)

Detta är de särkostnader för orderhantering som har med administration och administrativa saker att göra, t ex kostnader för behandling av orderförslag, val av leverantör, leverantörsförhandlingar, registrering och inplanering av order, leveransbevakning, kvantitets- och kvalitetskontroll samt inleveransrapportering. Den administrativa ordersärkostnaden utgör en del av den totala ordersärkostnaden och påverkar bland annat beräkningen av ekonomisk orderkvantitet.

ADR

Accord européen rélatif au transport international des marchandises dangereuses par route – är en europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg.

ADR – S

ADR – S är en förklaring om föreskrifter för inrikes väg- och terrängtransporter av farligt gods.

Affärsprocess (Business process)

En affärsprocess kan definieras som en följd av aktiviteter med syfte att skapa ett värde för kunden genom att omvandla en input till en output. Affärsprocesser karakteriseras av att ha en definierad början och ett slut, ha kunder, vara repetitiva och att ofta korsa funktionella avdelningsgränser företaget.

Affärsprocessutveckling (Business process reengineering)

Affärsprocessutveckling är en alternativ benämning till Business process reengineering, BPR.

Agile

Begreppet Agile brukar användas för att beskriva en process som har hög kapabilitet att hantera variation i efterfrågan. Mao förmågan att möta variation i behov både vad gäller volym och produkt.

Aktivt lager (Active inventory)

Med aktivt lager menas det lager av råmaterial, köpkomponenter, halvfabrikat och färdiga produkter som bedöms komma att förbrukas eller säljas inom en given tidsram, exempelvis ett år, utan att förorsaka extra kostnader eller kräva prisnedsättningar för att kunna avyttras.

Anbud (quotation, offer, bid, tender, proposal)

Se Offert.

Ankomstkontroll (Receiving inspection)

Med ankomstkontroll menas kontroll av ankommande material. Oftast innebär det kontroll av gods som kommer från externa leverantörer men kan också avse kontroll av varor som tillverkas i den egna verkstaden eller fabriken. Ankomstkontroll genomförs som regel innan varorna fysiskt läggs in i lager. Den kan omfatta både kvantitet och olika kvalitetsegenskaper och vara utformad som stickprovskontroll eller allkontroll. Mottagningskontroll är en alternativt förekommande benämning.

Ankomstprocess (Arrival process)

En ankomstprocess i ett kösystem förklarar hur kunder anländer tidsmässigt i förhållande till varandra. Matematiskt uttrycks oftast ankomstprocessen som en statistisk fördelning av ankomstintervall, dvs tider mellan på varandra följande kunders ankomster. Vid köteoretiska beräkningar antar man oftast att tidsintervallen mellan på varandra följande ankomster är exponentialfördelade. Detta är detsamma som att säga att ankomstprocessen är Poissonfördelad, dvs sannolikheten för att n kunder anländer under tidsintervallet t beskrivs av en Poissonfördelning.

Anmodan (Purchase Request)

Se Inköpsanmodan.

APS

APS är en förkortning för Advanced planning and scheduling. Samlingsnamn för en grupp avancerade planeringssystem för optimering av produktion och materialflöden som bygger på operationsanalytiska metoder. Planering mot kapacitetstak, lageroptimering och ruttplanering är exempel på vanligt förekommande APS-tillämpningar.

Arbetsorder (Manufacturing order)

Arbetsorder är en alternativ benämning för begreppet Tillverkningsorder. Se Tillverkningsorder.

Automatisk lagerpåfyllnad (Automatic replenishment)

Automatisk lagerpåfyllnad betyder att ERP-systemet inte bara genererar orderförslag för att fylla på ett lager utan systemet skapar också lagerpåfyllnadsorder utan att någon manuell arbetsinsats krävs. Den skapade ordern skickas automatiskt till aktuell leverantör med hjälp av EDI eller motsvarande typ av teknologi.

Avrop (Blanket release, call-off)

Ett avrop är ett förenklat beställningsförfarande som görs från kund till leverantör inom ramen för en form av principöverenskommelse, dvs ett ramavtal eller ett avropsavtal. I det mest förenklade fallet behöver endast leveranskvantitet och leveranstid-punkt anges för att avropet skall vara helt preciserat.

Avropsorder (Blanket order)

Begreppet avropsorder nyttjas med två olika betydelser. Dels kan det vara en synonym term till begreppet Avrop, dvs en förenklad beställning inom ramen för ett avropsavtal. Termen används emellertid också som ett alternativt begrepp för termen Avropsavtal, speciellt den kundorderliknande information som finns i ett avropsavtal och som registreras i ett kundordersystem som en order med speciell ordertyp.

Avropssystem (Pull system)

Med avropssystem menas en grupp av materialplaneringsmetoder som kännetecknas av att tillverkningen i ett steg i värdekedjan mer eller mindre direkt initierar och beordrar tillverkning i föregående steg. Graden av direktbeordring är beroende av storleken på de buffertar man av olika skäl ofta måste ha mellan stegen. Ett avropssystem kan karaktäriseras som ett så kallat sugande system. Materialstyrning med hjälp av kanbankort är ett exempel på avropssystem.

Avsiktsförklaring (Letter of Intent)

En avsiktsförklaring eller ett Letter of intent (LOI) är ett dokument som upprättas mellan parter som syftar till att leda till avtal mellan parterna. Dokumentet räknas av parterna normalt inte som ett färdigt avtal, utan är en gemensam överenskommelse om vad man hittills har kommit fram till på vägen mot ett färdigt, slutligt avtal. Det upprättas normalt, när det avtal som skall upprättas är mer ingående och innebär längre förberedande förhandlingar. Dokumentet är oftast inte juridiskt bindande.

Avtal (Agreement)

Två eller flera parter enas om en överenskommelse som förpliktigar parterna att utföra olika skyldigheter mot varandra. Skyldigheterna kan vara tjänster, betalning, överlämnande av varor, nyttjande av egendom eller rättigheter mm. Avtalet kan ingås muntligt, genom korrespondens eller genom upprättande av ett gemensamt kontrakt.

Avtalsoption (Contract option)

Termen avtalsoption syftar till en rättighet för köparen att utöka kontraktet i tid eller omfattning, utan att det finns någon skyldighet för köparen. Avtalsoptioner är vanligt förekommande när köparen vid avtalets ingående är osäker på vilken omfattning som ska köpas, avtalsoptionerna kan då vara ett knep att komma i mål med kontraktet. En avtalsoption är väsentligt förmånligare för köparen än en hantering via ändrings- och tilläggsarbeten.

Avvikelsekostnad (Deficiency cost)

Avvikelsekostnad är ett begrepp som används vid kvalitetskostnadsanalys. Kostnaden syftar på summan av interna och externa kvalitetsbristkostnader, dvs alla de kostnader som är förknippade med att kvaliteten för en tillverkad och levererad produkt inte stått i överensstämmelse med uppsatta kvalitetsstandards och kundkrav.

Avvikelserapportering (Exception reporting)

Avvikelserapportering är en rapporteringsmetod för vilken endast avvikelser jämfört med plan återrapporteras.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX