T

Takt (Takt)

Takt är det antal av en produkt som planeras tillverkas per period.

Tid- och platsnytta (Time and place utility)

Tid- och platsnytta är egenskaper som en artikel har när den befinner sig på den plats där den behövs och i det ögonblick som den behövs.

Tid till marknad (Time-to-market)

Med tid till marknad menas den kalendertid det tar från produktidé till marknadsföringsbar och levererbar produkt.

Tidplanering (Scheduling)

Med tidplanering menas bestämning av start- och färdigtidpunkter för aktiviteter, exempelvis tillverkningsorder och operationer. Ett alternativt använt begrepp är Terminssättning.

Tidsbaserad partiformningsmetod (Time-based lot sizing method)

En tidsbaserad partiformningsmetod är en partiformningsmetod som beskriver orderkvantiteter i form av antal tidsperioder. Resulterande orderkvantitet motsvarar de summerade beräknade behoven under dessa perioder. Som behov och Fast behovstäckningstid är exempel på tidsbaserade partiformningsmetoder.

Tidskonkurrens (Time-based competition)

Tidskonkurrens är en företagsstrategi som tittar på sänkning av ledtider till kund och reduktion av ledtidvariationer som det viktigaste medlet för att öka konkurrensförmågan. Strategin är nära förknippad med ett processorienterat angreppssätt för att effektivisera företags verksamhet.

Tidsstyrd direktdistribution (Time-based direct distribution)

Med tidsstyrd direktdistribution avses att separera material- och försäljningsflöden genom att införa centraliserad lagerhållning där ledtiden är styrande variabel i stället för avståndet och med decentraliserad försäljning med säljbolag geografiskt nära kunden för bästa marknadskontakt.

Tilldelningsbeslut (Allocation of contract)

Termen tilldelningsbeslut är  absolut vanligast förekommande inom offentlig upphandling och syftar då på det meddelande som den upphandlande enheten skickar ut till anbudsgivarna, såsom beskrivet i lagen om offentlig upphandling 1 kap, 28§. I meddelandet lämnas uppgift om beslutet samt vad som låg till grund för beslutet.

Inom näringslivet används också termen tilldelningsbeslut men avser då ett internt beslutsdokument som beskriver motivet till beslutet, vilka som deltagit i beslutet samt att det är behörigen fattat.

I organisationer som inte arbetar med inköps- eller upphandlingsanmodan blir en beslutshandling av detta slag mycket viktig för att säkerställa att beslutet har skett i samråd med alla berörda parter. Men även i ett verksamhetssystem som använder sig av anmodan är ett internt tilldelningsbeslut mycket bra för att säkerställa att alla aspekter beaktats vid avtalstecknandet.

Tillverka-mot-lager (Make-to-stock)

Tillverka-mot-lager är en tillverkningstyp som går ut på att produkter tillverkas mot påfyllnadsbehov i lager, dvs mot lagerorder.

Tillverka-mot-order (Make-to-order)

Tillverka-mot-order är en tillverkningstyp som går ut på att montering/sluttillverkning och i viss utsträckning detaljtillverkning sker mot kundorderspecifikationer. Kundorderpunkten ligger följaktligen på strukturnivå 2 eller lägre.

Tillverkningscell (Manufacturing cell)

Med en tillverkningscell avses en grupp av maskiner och/eller arbetsplatser som ur planerings- och uppföljningssynpunkt kan behandlas som en planeringspunkt och för vilken alla ingående bearbetningsmoment kan behandlas som en operation. De detaljer som tillverkas är så långt möjligt färdigtillverkade inom cellen. En tillverkningscell kan behandlas som en målstyrd enhet. En flödesgrupp är ett exempel på en tillverkningscell.

Tillverkningskanban (Production kanban)

Ett tillverkningskanban är ett kanbankort i ett tvåkorts kanbansystem som används för att beordra fram tillverkning av den kvantitet som finns angiven på kanbankortet.

Tillverkningsledtid (Manufacturing lead time)

Tillverkningsledtid är den kalendertid som vanligtvis krävs för att framställa en egentillverkad artikel.Den består i allmänhet av en inplaneringstid på grund av beläggning, en administrativ tid samt den direkta genomloppstiden inklusive kötider i produktionen.

Tillverkningsomkostnad (Manufacturing overhead)

Med tillverkningsomkostnader avses kostnader för sådana resurser som används gemensamt för flera tillverkningsorder och produkter och som därför schablonmässigt måste fördelas, exempelvis med hjälp av fördelningsbasen direkt lön. Som exempel på sådana kostnader kan nämnas lokalkostnader, avskrivningar och räntor för maskiner, kostnader för elektricitet och värme samt arbetsledningskostnader.

Tillverkningsorder (Manufacturing order)

Tillverkningsorder är en sammanhållande term vid tillverkning av en artikel. Tillverkningsordern representerar det objekt mot vilket start- och färdigtidpunkter för tillverkningen anges, kvantitet att tillverka specificeras, återrapportering av tillverkningstider, materialåtgång och tillverkade antal sker samt det objekt mot vilket efterkalkyler görs. Arbetsorder och Produktionsorder är alternativt förekommande termer.

TIR

TIR (Transport international par la route) avser en internationell tullkonvention enligt vilken plomberade fordon äger rätt att passera nationsgränser utan tidsfördröjande tullvisitering.

TO

TO är en vanlig förkortning för Tillverkningsomkostnad. Termen används ibland också som förkortning för tillverkningsorder.

TOC (Theory of Constraints)

Flaskhalsstyrning dvs teorierna om flaskhalsar och begränsningar i flödet, och att inget flöde går snabbare än flaskhalsen.

Total cost of ownership (TCO)

Med total cost of ownership syftas summan av pris och alla kostnader som är förknippade med anskaffning, förvaring och användning av en anskaffad vara. De sålunda beräknade kostnaderna används i första hand vid utvärdering och val av alternativa leverantörer. Syftet är att få ett bredare och fullständigare bedömningsunderlag än bara pris per styck.

Total kvalitetsledning (Total quality management)

Total kvalitetsledning beskrivs som en ledningsfilosofi och strategi för att kvalitetsorientera ett företag.Den karaktäriseras av en strävan att vara bäst i alla lednings- och affärsprocesser, att arbeta med ständiga förbättringar samt av att involvera alla i förbättringsarbetet.

Total kvalitetsstyrning (Total quality control)

Total kvalitetsstyrning beskrivs som ett koncept för kvalitetsutveckling som innebär att alla företagets funktioner beaktas och att alla anställda involveras i kvalitetsarbetet.

Totalflexibilitet (Agility)

Med totalflexibilitet åsyftas en förmåga hos ett företag att bedriva en vinstgivande och framgångsrik verksamhet i miljöer som karakteriseras av stark konkurrens och ständiga och oförutsägbara förändringar av marknadsförutsättningar och kundkrav.

Totalutbyte (Total yield)

Med totalutbyte avses det totala utbytet för alla operationer i en hel operationskedja fram till färdigtillverkad artikel.

TPM

TPM (Total productive maintenance), dvs Totalt produktivt underhåll. Se Totalt produktivt undervhåll.

TQC

TQC (Total quality control), dvs Total kvalitetsstyrning. Se Total kvalitetsledning.

TQM

TQM (Total quality management), dvs Total kvalitetsledning. Se Total kvalitetsledning.

Track and trace

Track and trace är en funktion som finns i de flesta transportsystem. Tracking innebär att följa en fysisk vara längs ett materialflöde medan tracing innebär att spåra en enhet som försvunnit längs materialflödet.

Transferpris (Transfer price)

Med transferpris avses ett avräkningspris vid affärer mellan olika enheter eller avdelningar inom ett företag.

Transferkvantitet (Transfer quantity)

Begreppet transferkvantitet är den kvantitet som transporteras vidare från en operations produktionsgrupp till nästa operations produktionsgrupp för fortsatt förädling. Om transferkvantiteten är mindre än orderkvantiteten åstadkoms överlappning mellan de båda operationerna.

Transformering av affärsprocesser (Business process reengineering)

Transformering av affärsprocesser är en vanligt förekommande svenskspråkig term för som Business process reengineering.

Transittid (Transit time)

Transittid är den totala tidsrymden mellan den tidpunkt när en leverantör gjort en vara klar för leverans och fram till den tidpunkt när varan anländer till den avsedde mottagaren.

Transportkanban (Transportation kanban)

Ett transportkanban beskrivs som ett kanbankort i ett tvåkorts kanbansystem som används av en materialförbrukande produktionsgrupp för att rekvirera material från ett mellanlager eller direkt från den tillverkande produktionsgruppen.

Transportkostnad (Transportation cost)

Med transportkostnader avses kostnader för intern och extern hantering och förflyttning

Transportlager (Intransit inventory)

Med transportlager avses lager av material under en transport. Ett transportlager är lika med transporttiden multiplicerad med utflödet per tidsenhet.

Tredjepartsavtal

Ett tredjepartsavtal är ett avtal mellan två parter som ger en tredje part rätt (med eventuell samtidig förpliktelse) att nyttja ett avtal. Exempel kan ett större företag teckna ett generiskt leveransavtal med en leverantör. I detta avtal kan andra parter, exempelvis dotterbolag eller franchisetagare, få rätt att avropa leveranser enligt de priser som anges i ramavtalet.

Tredjepartslogistik (Third party logistics)

Tredjepartslogistik går ut på att en tredje part åtar sig att utföra hela eller delar av de logistiktjänster som krävs för att säkerställa materialflöden mellan ett företag och dess kunder.De vanligaste formerna av tredjepartslogistik är att tredjepartsföretaget utför de fysiska transporterna till kunderna eller att tredjepartsföretaget svarar för den fysiska lagerhållningen och administrationen, så kallade lagerhotellverksamhet.

Trend (Trend)

En trend kan beskrivas som en efterfrågeförändring som inte är av slumpmässig eller tillfällig natur utan som är systematisk och under viss tid bestående ökning eller minskning av efterfrågan per tidsenhet.Den enklaste formen för trenduppskattning är att beräkna skillnaden mellan två på varandra följande prognosvärden.Trender kan också beräknas med hjälp av exponentiell utjämning.

Trång sektion (Bottle neck)

Trång sektion beskrivs som ett uttryck för en produktionsresurs som är överbelagd. Genom överbeläggningen kommer den trånga sektionen att vara en begränsande faktor för det totala produktionssystemets output. Flaskhals är en vanlig alternativ benämning för en trång sektion.

Träddiagram (Tree diagram)

Ett träddiagram är ett hjälpmedel för att bryta ner och illustrera ett problem eller ett önskemål i sina beståndsdelar i flera successiva nivåer. Träddiagrammet är ett av de så kallade Sju managementverktygen.

Turordningsberoende (Sequence dependence)

I många typer av tillverkningsprocesser påverkas omställningstidens storlek av produktionsföljden, dvs omställningstiden för en viss operation påverkas av vilken operation som gått närmast före i produktionsgruppen. Denna omställningstidspåverkan kallas turordningsberoende. Beroendet hänger samman med att man i mindre eller större omfattning kan behöva göra förändringar av maskin, verktyg, inställning o dyl mellan på varandra följande operationer.

Turordningsplanering (Sequencing)

Med turordningsplanering menas planering av produktionsföljder i produktionsgrupper, dvs fastställa i vilken följd olika order skall betjänas i en produktionsgrupp för att optimera något visst utförandemått, exempelvis minimera den totala genomloppstiden eller minimera medelförseningen relativt planerade färdigtidpunkter. Sekvensering är en alternativt använd benämning.

Tvärfunktionell grupp (Cross-functional team)

En tvärfunktionell grupp beskrivs som en grupp av individer från olika avdelningar eller funktioner i ett företag som arbetar tillsammans för att genomföra ett visst uppdrag eller projekt.

Tyngdpunktsmetoden (Center of gravity method)

Tyngdpunktsmetoden beskrivs som en metod för utvärdering och val av lokaliseringsort för fabrik eller centrallager med syfte att minimera distributionskostnaderna.

Tyst accept (Silent agreement, tacit agreement)

Ett avtal kan ingås genom att den ena parten förhåller sig tyst. I det vanligaste fallet har en säljare ställt ut ett anbud, köparen orderbekräftar men med något tillägg (dvs oren accept), därefter förhåller sig säljaren tyst och på så sätt har avtal ingåtts. Tyst accept regleras i avtalslagen (AvtL 6 §  2 st.).

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX