O

OEM-avtal, OEM-leveransavtal (OEM-Agreement, OEM-Delivery Contract)

En typ av leveransavtal där leverantören åtar sig att exklusivt leverera en för kunden specialutvecklad produkt. Ibland kan OEM-avtalet vara förenat med ett utvecklingsavtal där leverantören i första hand tar fram prototyper, verktyg, tester mm, men ibland innebär OEM endast att leverantören tar sin standardprodukt och ger den en extra beteckning eller kanske en etikett med kundens namn, för att kunden ska kunna ta mer betalt för att egentligen sälja en billig standardprodukt. Kärnan i ett OEM-avtal brukar utgöras av en paragraf där leverantören ensidigt förpliktigar sig att exklusivt leverera produkten eller det speciella utförandet till köparen. Dessutom är det vanligt att avtala att säljaren tar ett fullständigt produktansvar, till skillnad från vanliga standardavtal såsom NL, Orgalime eller UNECE. OEM står för Original Equipment Manufactured.

Offert (quotation, tender, offer, bid)

Leverantörens svar på en kunds förfrågan om pris. Offerten betraktas enligt avtalslagen som ett anbud.

Offertförfrågan (Request for Quotation)

En offertförfrågan är en förfrågan från en kund till en leverantör om att offerera en vara eller tjänst. I offertförfrågan specificeras önskad vara eller tjänst som villkor i övrigt för leverans.

Offshoring

När företag flyttar sin produktion av varor och/eller tjänster till ett annat land brukar man benämna det som Offshoring. De vanligaste länderna som man idag flyttar sin produktion till är Kina och Indien.

Omräkningsfaktor (Transformation factor)

Omräkningsfaktor är detsamma som omvandlingsfaktor. Den används i lagerstyrningssystem för omvandling av kvantiteter mellan lagerförd enhet och inköpsenhet.

Omställning (Setup)

Med omställning menas aktiviteter för att planera och avsluta en operation. Aktiviteterna kan exempelvis innefatta rengöring av maskin före och/eller efter operation, framtagning och uppsättning av verktyg, inställning av maskin, provkörning samt nedtagning av verktyg efter operation.

Omställningstid (Setup time)

Med omställningstid menas tid för omställning av maskin i en produktionsgrupp. Omställningstiden är normalt en fast tid per ordertillfälle, oavsett antalet tillverkade enheter.

Omsättningshastighet (Turnover rate)

Begreppet omsättningshastighet är en alternativ benämning på den fullständigare benämningen lageromsättningshastighet. Termen kan också avse kapitalomsättningshastighet.

Omsättningslager (Cycle stock)

Ett omsättningslager kan beskrivas som ett lager som uppstår genom att material levereras in till lager i kvantiteter som är större än vad som behövs för den omedelbara förbrukningen. Det är som regel ett resultat av att beordring av tillverkning respektive inköp är förknippad med så stora ordersärkostnader att någon form av ekonomisk orderkvantitet måste användas. Approximativt är omsättningslagret för en artikel lika med halva orderkvantiteten.

Omvandlingsfaktor (Transformation factor)

En omvandlingsfaktor är en faktor för omvandling mellan inköpsenhet och lagerförd enhet för en artikel. Omvandlingen behövs vid lagerstyrning eftersom man för vissa artiklar köper i en enhet och lagerhåller i en annan.

Operation (Operation)

Vid tillverkning är en operation ett förädlingssteg i ett tillverkningsförlopp. Oftast består den av en omställnings eller förberedelsedel och en direkt tillverkningsdel. I flödesorienterad produktion utgör en operation en eller flera förädlingssteg eller tempon vars totala arbetsinnehåll är balanserat mot takten i flödet.

Operationsberedning (Process planning)

Med operationsberedning menas det detaljerade utarbetandet av lämplig tillverkningsmetod samt framtagande av tillverkningsdata inom ramen för det upplägg som processberedningen gjort.De arbetsmoment som speciellt ingår i en operationsberedning är val av bearbetningsdata, bestämning av operationstider, val av verktyg, materialberedning samt utarbetande av arbetsinstruktioner.

Operationsdelning (Operation splitting)

Operationsdelning betyder att arbetet med att utföra en operation delas upp på två eller flera enheter i en produktionsgrupp. Genom operationsdelning kan man sänka genomloppstiden men ökar samtidigt de sammanlagda omställningstiderna.

Operationsledtid (Operation lead time)

Med operationsledtid menas ledtid för genomförande av ett tillverkningssteg. Operationsledtiden består av väntetid, transport och hanteringstid till aktuell produktionsgrupp, kötid i produktionsgruppen, omställningstid samt produktionstid. Den utgör en del av tillverkningsorderns genomloppstid.

Operationslego (Subcontracting)

Operationslego betyder bearbetning av enskild operation i en operationsföljd hos extern underleverantör. Karakteristiskt för operationslego är att det köpande företaget svarar för ingående material och att varorna utgör produkter-i-arbete när de befinner sig hos underleverantören.

Operationsslack (Operation slack)

Operationsslack är ett begrepp som används vid körplanering och för prioriteringsändamål.Det avser skillnaden mellan hur många dagar som återstår fram till leveranstidpunkt för en tillverkningsorder och hur många dagar som krävs för att utföra återstående operationer.

Operationstid (Operation time)

Operationstid avser tid för utförande av en operation. Den består av en omställningstid och en produktionsstid där produktionstiden är lika med orderkvantitet gånger stycktid.

Oplanerad inleverans (Unplanned delivery)

En oplanerad inleverans är en inleverans till lager utan att det finns någon motsvarande inköpsorder eller tillverkningsorder.

Oplanerat uttag (Unplanned issue)

Ett oplanerat uttag beskrivs som ett uttag från lager utan att det finns någon motsvarande reservation till kundorder eller tillverkningsorder att boka av uttaget mot.

Optimal verksamhetsnivå (Best operating level)

Optimal verksamhetsnivå är den verksamhetsvolym som ger lägsta tillverkningskostnader per styck i en anläggning kallas optimal verksamhetsnivå. Nivån är bland annat beroende av vilken produkt det är fråga om och vilken tillverkningsteknologi som används.

Optionsavtal (Contract with options)

Ett avtal där beställaren förutom en viss grundkvantitet har rätt att till ett avsatt pris beställa ytterliggare en viss kvantitet. Märk skillnaden mot avropsavtal där mängder inte brukar vara lika tydligt stipulerade. Optionsavtal används mer där beställaren har mer exakta behov, men ändå viss beslutsvånda om hur mycket som skall beställas. Avropsavtalen använd mer för mängdvaror.

Order (Order)

En order beskrivs bäst som ett muntligt eller skriftligt meddelande mellan företag om att man önskar vissa aktiviteter utförda. Vanliga förekommande typer av order är inköpsorder, tillverkningsorder, lagerorder, ändringsorder, distributionsorder och kundorder. En vanlig alternativ term är Beställning.

Orderbekräftelse (Order acknowledgement)

Dokument som intygar beställarens order. I princip är den inte nödvändig om ett avtal redan kommit till stånd, men det är ändå praxis att en säljare lämnar en sådan bekräftelse för att bekräfta exempelvis vissa detaljer om tid och plats för leveransen.

Orderbunden produktion (Orderbased production)

Orderbunden produktion betyder produktion där verksamheten helt avser tillverkning mot direkta kundorderbehov.

Orderlös produktion (Order-less production)

Orderlös produktion syftar på produktion som utförs utan att det finns specifika tillverkningsorder som auktoriserar tillverkning. I stället för orderkvantiteter specificeras kvantiteter per period och produktionsresurs, exempelvis kvantitet per dag och monteringslinje. Orderlös produktion är i första hand tillämpbar vid repetitiv tillverkning.

Orderplanering (Order planning)

Orderplanering beskrivs som den planeringsfunktion som svarar för att råvaror, komponenter, detaljer, halvfabrikat och helfabrikat anskaffas eller egentillverkas i sådana kvantiteter och till sådana tidpunkter att beslutade produktionsplaner av slutprodukter kan förverkligas och att erhållna kundorder kan levereras enligt önskemål. Vid orderplanering behöver hänsyn tas till både material- och kapacitetstillgång.

Orderstatus (Order status)

Med orderstatus menas nuvarande tillstånd för en order, vare sig det är fråga om en inköpsorder, en tillverkningsorder eller en kundorder. För en kundorder kan som exempel orderstatus vara ej expedierad, plockklar, plockad och leveransklar. Orderstatus anges i regel med hjälp av en kod eller en så kallad statusflagga. Dess primära användning är dels att informera om aktuellt tillstånd för ordern, dels att styra ERPsystemets bearbetningar och utskrifter.

Ordersärkostnad (Ordering cost)

En ordersärkostnad innefattar de kostnader som är hänförbara till och förorsakade av hantering av inköpsorder eller tillverkningsorder och vars storlek är oberoende av orderkvantitet. En ordersärkostnad kan delas upp i en administrativ ordersärkostnad och en materialflödessärkostnad. För tillverkade artiklar tillkommer också en produktionssärkostnad.

Ordertillverkning (Order-based production)

Ordertillverkning är en alternativ benämning för begreppet Orderbunden produktion.

Orsak-verkan-analys (Cause and effect analysis)

Orsak-verkan-analys. Metod för att upptäcka grundorsaker till problem. Kallas även ”fiskbensdiagram”.

OTD (On time delivery)

OTD (On time delivery) är ett mått på hur mycket av beställda varor som levereras i tid till avtalad plats i förhållande till totala antalet varor.

Outboundlogistik (Outbound logistics)

Med outboundlogistik avses de processer som åstadkommer materialflöden från lager eller produktionen till kund.

Outsourcing (Outsourcing)

Med outsourcing avses att låta andra företag utföra prestationer som utgör en del av ett företagets verksamhet. Outsourcing kan omfatta både varor och tjänster. Externförsörjning är en motsvarande svenskspråkig benämning

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX