C

Category Management

“Category Management”, eller kategoristyrning som det kallas på svenska, myntades av professor Brian F Harris i slutet av 1980-talet som ett koncept för detaljhandeln (specifikt Wallmart-kedjan), där varje kategori styrdes som ett slags “minibusiness” i syfte att skapa tillväxt och lönsamhet för en kategori produkter genom att utgå från konsumentens behov. Den ursprungliga Brian Harris-modellen introducerades 1997 och består av åtta olika steg. Category management för inköp/upphandling utvecklades av fordonsindustrin (också i slutet av 1980-talet), där en komprimerad 5-stegsmodell  blev vanlig - exempelvis 5i-modellen. I inköpssammanhang brukar Category management många gånger beskrivas som en styrd process/metod för att nå bättre hävstång med det moderna inköpsarbetet, avseende såväl produkter som tjänster och entreprenader. Flera inköpsorganisationer väljer dessutom att organisera sig utifrån sina prioriterade inköpskategorier och tillsätter exempelvis en särskild kategorichef (även category manager) för att samordna arbetet. Utmärkande för de flesta modeller är att de sätter kunden i fokus och förutsätter faktabaserade beslut, tvärfunktionellt samarbete samt banbrytande innovationer. 

Centraliseringsgrad (Degree of centralization)

I ett fullständigt materialflödessystem finns det ett antal knutpunkter där tillverkning, lagring och omlastning sker. Minskas antalet knutpunkter ökar den fysiska centraliseringsgraden och omvänt. Den administrativa centraliseringsgraden är endast i begränsad utsträckning beroende av den fysiska centraliseringsgraden. Med administrativ centraliseringsgrad avses antal beslutspunkter i systemet i förhållande till antalet fysiska knutpunkter.

Centrallager (Central warehouse)

Ett centrallager är ett gemensamt lager för ett större geografiskt område. Lagret kan vara avsett för distribution direkt till slutkund och/eller för distribution till ett antal olika lokallager och därifrån till slutkund.

CFR (Cost and Freight)

CFR – Cost and Freight är en av Incoterms leveransklausuler som innebär ”fri kostnad och frakt” med angiven destinationshamn. CFR används endast vid sjötransporter.

CIF (Cost, Insurance, Freight)

CIF – Cost, Insurance, Freight är en av Incoterms leveransklausuler som innebär ”fri kostnad, försäkring och frakt” med angiven destinationshamn. CIF används endast vid sjötransporter.

CIP (Carriage and Insurance Paid to)

CIP – Carriage and Insurance Paid to är en av Incoterms leveransklausuler som innebär ”frakt och försäkring betald till” med angiven bestämmelseort. CIP är detsamma som CPT förutom att säljaren tecknar en försäkring (med minimalt skydd). Säljaren som tar hand om exporten och transporten till angiven plats. Risken går över till köparen när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. Köparen tar hand om importen av varorna. CIP kan användas vid alla transportslag men är vanligast vid containertransporter. Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven destinationsort.

Continuous improvements (japanskt: Kaizen)

Ständiga förbättringar till det bättre i många små steg och i alla aspekter av mänskligt liv. Engagerar alla oberoende av position. Syftet är att skapa högre värden med mindre slöseri.

CPT (Carriage Paid To)

CPT – Carriage Paid To är en av Incoterms leveransklausuler som innebär ”frakt betald till” med angiven bestämmelseort. Säljaren ansvarar för export och transport till den angivna platsen. CPT kan användas vid alla transportslag och används oftast vid containertransporter. Risken övergår när godset avlämnats till den förste fraktföraren. Eventuell försäkring tecknas av köparen.

CRM

CRM (Customer relationship managament) är en process som syftar till att förvärva nya kunder samt att behålla och utöka affärerna med existerande kunder. Fokus ligger på att genom överlägsen service skapa sådana värden att man får lojala och återkommande kunder. I en del sammanhang står CRM enbart för ett informationssystem för att stödja sälj- och marknadsföringsarbetet.

Cross-docking

Cross-docking är ett distributionssystem där produkter som tas emot i ett lager eller en distributionscentral inte ställs undan i ett lagringsutrymme utan mer eller mindre omedelbart omsorteras och omlastas för vidaretransport till mottagare. Vid traditionell lagerhållning identifieras de hanterade objekten med artikelnummer medan de vid cross-docking identifieras med ordernummer.

CRP

CRP (Capacity requirements planning) är detsamma som kapacitetsbehovsplanering.

Cykeltid (Cycle time)

Cykeltid är den tid för en produktionslinje som förflyter mellan två på varandra följande tillverkningstillfällen för en och samma produkt, dvs den tid det tar att framställa en produktindivid. Ju kortare cykeltid, desto högre produktionstakt.

Cyklisk planering (Cyclic planning)

Cyklisk planering är detsamma som Cyklisk produktion. Cyklisk planering kan också stå för en cykliskt återkommande planering, exempelvis ett regelbundet periodiskt genomfört arbete med att ta fram och fastställa en produktionsplan.

Cyklisk produktföljd (Periodic control)

En produktföljd är en ordningsföljd i vilken ett antal olika produkter betjänas i en station eller produktionsgrupp. En cyklisk produktföljd är en sådan produktföljd som upprepas periodiskt med givet intervall.

Cyklisk produktion (Periodic control)

Cyklisk produktion är en metod i planering som innebär tillämpning av cyklisk produktföljd. Artiklar som styrs med cyklisk produktföljd placeras i en ordningsföljd som upprepas ett bestämt antal gånger per år i perioder med konstant längd. Antalet gånger bestäms med utgångspunkt från lagerekonomiska beräkningar. Cyklisk produktion innebär konstanta ankomstintervall medan orderstorlekarna kan variera från tillfälle till tillfälle beroende på efterfrågan.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX