QR

Quick respons

Termen quick respons avser en strategi för att åstadkomma effektivare och flexiblare materialflöden från leverantörer till kunder. Strategin bygger på partnersamverkan och att efterfrågan fångas upp vid källan. Quick respons kan karakteriseras som just-in-time inom distributionsområdet. Tillämpning av quick respons bygger i stor utsträckning på användning av EDI och streckkodsteknik.

Rabattavtal (Discount agreement)

Det finns många olika former av rabatter ett företag kan erbjuda. De vanligaste är Kassarabatt, Volymrabatt, Stafflade priser och rabattbrev (se ramavtal). Kassarabatt är en rabatt som erbjuds då kunden betalar kontant. Volymrabatt innebär att man får lägre pris ju mer som köps av en viss vara. Många grossister har priser enligt denna princip, 1-10, 11-100 osv. Stafflade priser kallas ibland mängdrabatt eller årsrabatt där köpt volym regelbundet stäms av.

Ramavtal (Frame agreement)

Vanligt är att avtalsförhandlingar med en leverantör görs etappvis, där flera avtal skrivs med avseende på olika aspekter. Exempelvis kan det börja med ett sekretessavtal, därefter skrivs ett kvalitetsavtal, vidare kanske leverans- och prisavtal och till sist kanske ett serviceavtal. Avtalen knyts sedan ihop i ett ramavtal som reglerar i vilken ordning avtalen skall gälla, vad som händer om något av avtalen sägs upp, förtydligande av eventuella oklarheter och motsägelser eller annat som kan vara av vikt för avtalens tolkning och hantering.

Redovisat saldo (Accounted balance)

Med redovisat saldo menas den kvantitet som finns i lager enligt lagerredovisningssystemet. Om det finns skillnader mellan redovisat saldo och fysiskt saldo, betraktas det som en inventeringsdifferens. För artiklar som behandlas som golvlagerartiklar kan skillnader också uppstå genom att artiklar som tagits ut från lager kan finnas kvar fysiskt i fabriken även om de är avförda från det redovisade saldot.

Regressionsanalys (Regression analysis)

Regressionsanalys är en matematisk metod för att ta fram samband mellan en beroende variabel och ett antal oberoende variabler.Metoden används bland annat för prognostiseringsändamål.

Reklamationsfrist

Den tid inom vilket ett produktfelfel måste reklameras för att kunna göras gällande. De flesta avtal brukar reglera flera reklamationsfrister, de vanligaste är tidsfristen från det att varan eller tjänsten levererades, den andra tidsfristen brukar vara tiden från det att felet upptäcktes. Det kan även finnas extra tidsfrister från det att ett fel korrigerats.

Rekvisition (Requisition)

Inom vissa sammanhang är en rekvisition endast ett företagsinternt dokument, men i vissa ramavtal kan rekvisition utgöra avrop.

REPA - Reparegistret

REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

Repetitiv tillverkning (Repetitive manufacturing)

Repetitiv tillverkning är en form av tillverkning som avser tillverkning av diskreta produkter i högfrekvent återkommande serier eller kontinuerligt i stora volymer.

Reservation (Allocation)

En reservation är en kvantitet av en lagerförd artikel som är bestämd till viss kundorder eller tillverkningsorder. En reservation kan betraktas som ett säkert förväntat materialbehov jämfört med planerade materialbehov som avser nedbrutna behov från planerade order. Se också Hård reservation och Mjuk reservation.

Reservdel (Spare part)

En reservdel beskrivs som en artikel som ingår eller har ingått i en produkt men som också säljs individuellt för utbyte i tidigare levererade produkter. En artikel som både är reservdel och som ingår i produktion varande produkter är utsatt för både härledda och oberoende behov.

Reservdelsförsörjning (Spare parts supply)

Då leverantören åtar sig att för en viss tid och enligt en given prislista försörja beställaren med reservdelar, slitdelar och förbrukningsartiklar som behövs för att fullt kunna nyttja underhållsobjektet. I denna form av åtagande tillser beställaren själv att delarna byts enligt givna intervall.

Reservdelssats (Spare parts kit)

En reservdelssats är en grupp av reservdelar som säljs ihop. Ofta läggs en artikel som representerar hela reservdelssatsen upp och de i satsen ingående artiklarna knyts till denna artikel med hjälp av speciella reservdelsstrukturer.

Reservdelsstruktur (Spare parts bill of material)

En reservdelsstruktur är en gruppering av artiklar som utgör en standardsats av reservdelar som kan levereras till en viss produkt eller maskin. Det kan också vara en gruppering av artiklar som förväntas användas för att utföra en serviceoperation eller annan typ av standardiserad, förebyggande underhållsinsats.

Restitution (Restitution)

Återgivande, återställande, återbetalning eller återinsättande av rättigheter. Vanligt är tullrestitution eller momsrestitution, dvs återbetalning av tull och moms.

Restlagerklausul (Slow Moving Stock Clause)

I vissa avtal där parterna avtalat om att leverantören skall hålla ett buffertlager på en viss volym kan parterna lägga till en paragraf, så kallad 'Slow moving stock'. Denna innebär att säljaren får betala för sådan del av buffertlagret som inte använts under en viss tidsperiod. Exempelvis kan en sådan skrivning innebära att köparen får betala för sådana varor som legat i buffertlagret mer än ett år plus exempelvis 15% i lagerränta, dvs är exempelvis buffertlagret 1000, det årliga uttaget 500 så kommer vi årets slut en extra faktura på 500 plus 15%.

Restnoterad (Backorder)

Då en vara är restnoterad innebär det att vissa orderrader eller delkvantiteter på orderrad inte kunnat levereras som ordern.

Restorder (Backorder)

En restorder är en specifik typ av kundorder. Den skapas från en vanlig kundorder i samband med att en komplett leverans inte kan ske utan att enstaka orderrader eller delkvantiteter på orderrader måste restnoteras och levereras senare.

Resultatdiagram (Profit and loss chart)

Ett resultatdiagram är en grafisk illustration av sambandet mellan intäkter och kostnader vid olika verksamhetsvolymer.

Resursbehovsplanering (Resource requirements planning)

Med resursbehovsplanering menas planering av tillgängliga resurser på sälj och verksamhetsplaneringsnivå. Resurserna kan avse både maskinkapacitet, bemanning, tillgång till kritiskt material och finansiella resurser. Planeringen baseras på en långsiktig produktionsplan.

Resurssnål produktion (Lean production)

En resurssnål produktion är en filosofi och ett synsätt som betyder att i hela processen, från konstruktion till leverans till kund, minimera resursförbrukningen. Filosofin inkluderar att identifiera och eliminera alla icke värdeadderande aktiviteter i hela värdekedjan.

RFID (Radio Frequency Identification)

RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik som används för att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen som kallas för taggar.

Ritningsnummer (Drawing number)

Ett ritningsnummer beskrivs som ett identifikationsbegrepp för en ritning. Det är ibland identiskt med artikelnumret för den artikel som ritningen avser.

ROA

ROA (Return on assets) står för avkastning på totalt kapital, dvs förenklat uttryckt vinst i förhållande till totalt kapital.

ROI

ROI (Return on investment) står för avkastning på investerat kapital, dvs förenklat uttryckt vinst i förhållande till investerat kapital.

ROP

ROP (Reorder point) är det samma som en beställningspunkt.

Rullande inventering (Cycle counting)

Rullande inventering är en inventeringsmetod som går ut på att inventering genomförs mer eller mindre löpande under året. I stället för att vid varje inventeringstillfälle inventera hela sortimentet inventeras grupper av artiklar periodiskt återkommande. Ofta försöker man anpassa antal inventeringstillfällen per år till respektive artikels volymvärde så att artiklar med höga volymvärden inventeras ofta och artiklar med låga volymvärden mera sällan.

Rullande planering (Rolling planning)

Rullande planering betyder en periodiskt återkommande planering där planer successivt ersätts med mer preciserade och fastställda program. Exempelvis kan rullande planering innebära att man vid varje kvartalsskifte gör ett program för det närmaste kvartalet, en ungefärlig plan för det därpå följande kvartalet och prognoser för kvartal tre och fyra.

Rullfackslager (Pallet flow rack)

Ett rullfackslager är ett lager som består av ett antal rullbanor sammanbyggda parallellt i höjd och breddled. Inlagring sker på en sida och uttag från den andra. Rullbanorna lutar som regel mot uttagssidan så att en automatisk frammatning av pallar eller andra godsbärare åstadkoms.

Ruttplanering (Route scheduling)

Ruttplanering betyder planering av lämpliga körrutter vid distribution av varor till ett antal kunder som efterfrågar varorna i kända kvantiteter. Som hjälpmedel för lösning av ruttplaneringsproblem finns några olika operationsanalytiska metoder utvecklade.

Råmaterial (Raw material)

Råmaterial är en specifik typ av köpartikel som ingår i andra bearbetade artiklar. Råmaterial kan i det här sammanhanget och jämfört med artikeltypen komponent uppfattas som ett ämne eller ett utgångsmaterial som primärt är avsett för vidarebearbetning snarare än användning eller för inmontering i ett halv- eller helfabrikat.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX