M

Material- och produktionsstyrning (Production and inventory control)

Material- och produktionsstyrning är ett samlat begrepp för styrning av materialflöden och styrning av förädlingsprocesserna i produktionen. Material och produktionsstyrning kan betraktas som den operativt orienterade delen av den materialadministration som försiggår innanför det tillverkande företagets väggar. Material och produktionsstyrning förkortas vanligen MPS.

Materialadministration (Materials management)

Materialadministration syftar på styraktiviteter som berör resurser i materialflöden, från leverantör till kund, och som skapar tids och platsnytta för material. Materialadministration representerar ett helhetssynsätt på materialflödena och innebär en flödesorientering i sättet att betrakta organisation och styrning. Termen materialadministration har under senare år i stor utsträckning ersatts av logistik.

Materialbehovsberäkning (Material requirements planning)

Materialbehovsberäkning är en alternativ benämning för begreppet Materialbehovsplanering.

Materialbehovsplanering (Material requirements planning)

Materialbehovsplanering är en materialplaneringsmetod som går ut på att behovskvantiteter och behovstidpunkter för i produkter ingående material beräknas genom nedbrytning med hjälp av produktstrukturer från ett produktionsprogram. Vanliga alternativa benämningar är Materialbehovsberäkning eller enbart Behovsberäkning.

Materialflödessärkostnad (Material flow cost)

Aktiviteter och förhållanden som rör materialflöden och som ger upphov till ordersärkostnader kallas med en gemensam benämning materialflödessärkostnader. Som exempel på materialflödessärkostnader kan nämnas kostnader för uttag av material från lager, transporter, godsmottagning, hantering samt inläggning i lager. De utgör en del av den totala ordersärkostnaden och påverkar bland annat ekonomisk orderkvantitet.

Materialomkostnad (Material overhead)

En materialomkostnad kan beskrivas som en kostnad för sådana resurser som används gemensamt för materialförsörjningen och som därför måste fördelas på anskaffade artiklar, exempelvis med hjälp av fördelningsbas direkt material. Som exempel på sådana kostnader kan nämnas personalkostnader på inköpsavdelningen, kostnader för lagerpersonal, lokalkostnader, avskrivningar och räntor för transport och hanteringsutrustning samt räntekostnader för kapital bundet i förråd och lager.

Materialplanering (Material planning)

Med materialplanering avses den planeringsfunktion som skall säkerställa materialflöden från leverantörer, genom produktionen och ut till kunder. Detta åstadkoms principiellt genom att identifiera obalanser mellan behov och tillgång på material och att när obalans inträffar initiera nya order. Materialplanering ligger på planeringsnivån under huvudplanering.

Materialrekvisition (Material requisition)

En materialrekvisition är ett dokument eller kort i arbetsordersatsen. Det kan användas för att rekvirera ut material och rapportera materialuttag till tillverkningsorder. Två huvudtyper finns. För den ena typen skrivs ett materialrekvisitionskort ut per ingående artikelnummer. Denna typ används framför allt vid detaljtillverkning eller annan tillverkning eller montering med få ingående material. När antalet ingående material är stort, exempelvis för monteringsorder, används ofta en annan typ. Denna typ utgörs av en materiallista som upptar en rad per artikelnummer. En materialrekvisition kan också vara ett handskrivet dokument, exempelvis för uttag av material för diverse ej orderbunden förbrukning eller för uttag av så kallat förbrukningsmaterial.Genom materialrekvisitionen får den som tar ut materialet behörighet att göra det av den som ställer ut rekvisitionen.Ofta förses rekvisitionen med uppgifter om det kostnadsställe, projekt o dyl som skall belastas med kostnaderna för motsvarande materialförbrukning.

Materialstyrning (Material control)

Materialstyrning är de aktiviteter som krävs för att styra lager och andra materialflödesresurser i det totala materialflödet från leverantör till kund. Det betraktas som den operativa delen av begreppet materialadministration.

Medelpris (Average price)

Är ett pris som brukar användas som alternativ till FIFOpris vid lagervärdering av inköpsartiklar. Nytt medelpris beräknas vid varje inleveranstillfälle genom att beräkna ett viktat pris från gällande medelpris för kvantiteten i lager och inköpspris för den kvantitet som just levereras in.

Mellanlager (Temporary stock)

Med mellanlager menas ett lager i verkstaden där artiklar lagerläggs i väntan på att förbrukas i stället för att transporteras in i det ordinarie lagret. Ett mellanlager kan också avse lager av order mellan två på varandra följande operationer, dvs av PIA-material.

MIA (WIP)

MIA är en förkortning för material-i-arbete. Det är en alternativ term för begreppet Produkter-i-arbete –PIA.

Minimiregeln

Innebär inom avtal att för otydliga avtalsvillkor så väljs för den förpliktigande parten den minst betungande tolkningen. Den här regeln är omtvistad i svensk rättspraxis.

Mjuk reservation (Soft allocation)

Med en mjuk reservation avses en reservation som enbart bokar en viss kvantitet till en kund- eller tillverkningsorder utan att specificera från vilket parti och/eller lagerplats som kvantiteten skall tas. Det motsvarar vad man oftast innefattar i begreppet reservation. Jämför termen Hård reservation.

MO (Material overhead)

MO är en standardförkortning för materialomkostnad. Se Materialomkostnad.

Modell (Model)

En modell kan ses som en förenklad beskrivning av verkligheten. Ofta utgör modellen en sambandskonstruktion mellan studerade faktorer som används för att beskriva, förklara eller för att ge vägledning och råd vid beslutsfattande.

Modul (Module)

Modul är ett begrepp som nyttjas med två olika innebörder. Dels kan det stå för en större fristående del av en produkt som kan förekomma i olika varianter. Termen förekommer då inom ramen för begreppet moduler och varianter eller så kallade features and options. Termen modul står också för delsystem i ett ERPsystem. Som exempel på vanliga sådana moduler kan nämnas grunddatamodul, lagerstyrningsmodul, produktionsstyrningsmodul, kalkylmodul, materialbehovsplaneringsmodul, huvudplaneringsmodul och inköpsmodul.

Modularisering (Modularization)

Att utforma en produkt så att önskad variant kan åstadkommas genom sammansättning av standardiserade fristående delar, så kallade moduler, innebär att modularisera produkten.

Molntjänster (Commerce Cloud)

Webbaserad plattform för administrativa tjänster som t ex. inköp, försäljning och hantering av finansiella transaktioner. Plattformen erbjuder företag möjlighet att skapa enkla kommersiella relationer mellan företag med hjälp av samarbetsverktyg i ”molnet”. Plattformerna omfattar det absolut senaste inom teknologiområdet, expertkompetens inom olika inköpskategorier samt tillgång till stora globala handelsplatser för företag.

Monteramotorder (Assemble-to-order)

Monteramotorder är en tillverkningstyp som innebär att produkter i företaget monteras/sluttillverkas mot kundorderspecifikationer. Tillämpning av montera-mot-order kräver i allmänhet att produkterna är modulariserade.

Monteringsorder (Assembly order)

En monteringsorder beskrivs som en tillverkningsorder som avser montering, dvs tillverkning som karaktäriseras av att förädling åstadkoms genom sammansättning av detaljer, komponenter och halvfabrikat.

Mottagningskontroll (Receiving inspection)

Mottagningskontroll är en alternativ benämning för Ankomstkontroll. Se Ankomstkontroll.

Mottagningsrapport (Goods receipt report)

Med en mottagningsrapport menas en skriftlig rapport om gods som mottagits från leverantör.Ofta används leverantörernas följesedlar som underlag för framställning av mottagningsrapporter.

MPS

MPS är en förkortning av begreppet Material och produktionsstyrning. Det är också en förkortning för det engelskspråkiga begreppet Master production schedule, dvs produktionsprogram.

MRP

MRP (Material requirements planning)är den engelskspråkiga benämningen för materialbehovsplanering. Se Materialbehovsplanering.

MRP II

MRP II (Manufacturing resource planning) det kan sägas vara en vidareutveckling av begreppet MRP, därav II-tillägget. Vidareutvecklingen avser i första hand att styrningen av materialflödena betraktas i ett vidare perspektiv med hänsynstagande till även andra typer av resurser än material.

MRP-tablå (MRP record)

En MRP-tablå är en tabelluppställning som visar beräkningsgången vid materialbehovsplanering.

Multimodala transporter (Multi-modal transportation)

Transport av gods från leverantör till kund genom att använda mer än ett sorts transportmedel kallas intermodala transporter. Exempelvis kan det vara fråga om att kombinera tåg och lastbil.

Multiple sourcing (Multiple sourcing)

Multiple sourcing betyder att flera alternativa leverantörer används parallellt per artikel för materialförsörjning.

Målkostnadskalkylering (Target costing)

Målkostnadskalkylering innebär att först sätta planerat försäljningspris för en produkt och därefter dra ifrån önskat täckningsbidrag samt marknadsförings- och distributionskostnader. Det belopp som blir kvar utgör målsatt kostnad för tillverkning av produkten. Denna målsatta kostnad kan användas som utgångspunkt för konstruktion och produktionsberedning.

 

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX