I

Icke betingade prognoser (Intrinsic forecast)

Icke betingade prognoser är en typ av prognoser som kännetecknas av att man vid prognostiseringen endast analyserar data för den variabel som man önskar prognostisera. Jämför Betingade prognoser. Metodtypen är helt dominerande för operativ efterfrågeprognostisering.

Icke-diskret partiformningsmetod (Non-discrete lotsizing method)

Med en icke-diskret partiformningsmetod menas en partiformningsmetod som genererar partistorlekar som inte motsvarar summan av ett helt antal perioders behov. Som exempel på icke-diskreta partiformningsmetoder kan nämnas kvadratrotsformeln.

Icke representativ efterfrågan (Abnormal demand, outlier)

Prognostisering grundas ofta på historisk efterfrågan, likaså statistiska förbrukningsanalyser. För att inte prognoser och analyser skall bli missvisande bör i efterfrågehistoriken endast ingå sådan efterfrågan som är typisk och normal för verksamheten. Så kallad icke representativ efterfrågan bör exkluderas. Icke representativ efterfrågan kan exempelvis utgöras av en exceptionellt stor order från ett statshandelsland.

IFPSM (the International Federation of Purchasing and Supply Management)

IFPSM (The International Federation of Purchasing and Supply Management) består av 43 medlemorganisationer runtom i världen där Silf är en av dem. Inom detta nätverk finns det cirka 200.000 verksamma inköpare. IFPSM:s uppgift är att stödja medlemsorganisationerna i sitt arbete med att stödja och skapa mervärde för sina medlemmar, samt dela med sig av kunskaper gällande utvecklingen inom  nköpsområdet. Exempel på detta är framtagande av standarder för certifieringsprogram, konferenser och utbildningar, politisk bevakning, forskning och utveckling med mera.

Impulsinventering (Direct physical inventory)

Impulsinventering är en inventeringsvariant som går ut på att man i stället för att inventera vid vissa fasta i förväg planerade tillfällen, inventerar på grund av att visa aktiviteter inträffat. Sådana händelser kan inträffa helt slumpmässigt och impulser till att de skall åtföljas av inventering fås ofta via lagerredovisningssystemet. Som exempel på händelser som kan föranleda impulsinventering kan nämnas att lagersaldot blivit noll eller negativt eller att inleverans skall ske och lagret följaktligen är på en mycket låg nivå och därmed lätt att räkna för inventeringsändamål. Direktinventering är en alternativt använd term.

Inaktivt lager (Nonactive inventory)

Med inaktivt lager menas ett lager av artiklar med ingen eller mycket låg rörlighet. Kriterier för vad som är inaktivt lager definieras från fall till fall. Det kan exempelvis definieras som lager av artiklar för vilka ingen förbrukning skett under närmast föregående år.

Inboundlogistik (Inbound logistics)

Inboundlogistik är de processer som åstadkommer materialflöden från leverantör till lager eller direkt in till produktionen.

Incoterms (Incoterms)

Incoterms är ett regelverk för internationella leveransvillkor och utges av ICC, International Chamber of Commerce. Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten samt hur länge. Incoterms är även erkända av myndigheter och domstolar världen över.

Termerna är indelade i fyra grupper, E-, F-, C- och D-gruppen. Se incoterms.se.

E-gruppen används då köparen hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det egna landet.

F-gruppen används då säljaren levererar varor till ett transportmedel/fordon som är köparens eller som köparen har kontrakterat. När varan är lastad övergår risken till köparen. Köparen ordnar med huvudtransporten och står även för denna kostnad.
För C-gruppen gäller samma som i F-gruppen, men här är det säljaren som ordnar med huvudtransporten och står för denna kostnad. Risken övergår dock till köparen i och med att varan lastats på det fartyg/fordon som ska transportera varan.
För D-gruppen gäller att säljaren står för alla kostnader och risker tills det att köparen fått varorna till den angivna platsen.

Indexklausul (Escalator clause)

En prisklausul som justerar ett avtalspris efter ett givet index exempelvis ett råvaruindex eller ett inflationsindex. Indexklausul är mycket vanligt i långtidsavtal som löper mer än ett år eller i avtal med stort innehåll av en marknadsnoterad råvara.

Indirekt kostnad (Indirect cost)

En indirekt kostnad är en kostnad som inte direkt kan hänföras till visst objekt, den så kallade kostnadsbäraren, produkt eller tjänst. Indirekta kostnader fördelas i stället med hjälp av fördelningsnycklar från den enhet eller avdelning i företaget där de uppstår.

Inkurans (Obsolescence)

I ett lager kan artiklar av olika orsaker förlora sitt ursprungliga värde. Sådana anledningar kan exempelvis vara att de utgår på grund av konstruktionsändringar eller modellbyten eller att de på grund av ålder blir begränsat användbara. Man talar i sådana sammanhang om inkurans och om inkuranta artiklar.

Inkurant lager (Obsolete inventory)

Inkurant lager är en benämning på ett inaktivt lager, dvs ett lager av artiklar som inte längre efterfrågas och som kommer att skrotas ut.

Inköp

Hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör, beställning och avrop samt funktionerna för sourcing, mottagning, uppföljning och implementering av kontrakt, kontraktshantering samt bortskaffande. Begreppet skall INTE omfatta lagerstyrning, lagerhantering och logistik där dessa utgör delar av det vidare begreppet ”Supply Chain Management”. Källa: EU-norm (SIS-CWA 15896-1:2009).

Inköpsanmodan (Purchase Request)

En företagsintern handling som ger uppdrag till en hos beställaren behörig person att utfärda en inköpsorder (eller beställning). Anmodan betraktas sällan som avtalsdokument, såvida inte parterna avtalar om detta, men en bra regel är att inte blanda in inköpsanmodan i avtalsdokumenten. Vid masstillverkning brukar inköpsanmodan automatgenereras av materialplaneringssystemet. Vid vissa företag utgör inköpsanmodan ett sätt att kontrollera att allt material är behörigt beställt, då kan det krävas flera påskrifter på en anmodan. Först när inköpsanmodan är klar kan inköparen nyttja sin firmateckningsrätt och teckna avtal. Synonymt begrepp är beställningsanmodan. Ibland förekommer även termen upphandlingsanmodan, men syftar då oftast på ett dokument som initierar en upphandlingsprocess.

Inköpsorder (Purchase order)

En inköpsorder är en order till leverantör om leverans av material eller tjänster. Ofta erhålls ett ordererkännande som bekräftar den lagda ordern och innehållet i den.

Inköpsorderförslag (Planned purchase order)

Ett inköpsorderförslag är ett åtgärdsmeddelande från ett materialplaneringssystem om att genomföra ett inköp eller göra ett avrop mot ett leveransavtal.

Inlärningskurva (Learning curve)

Vid manuellt utförda repetitiva arbetstempon minskar cykeltiden för att utföra ett arbetstempo med antalet cykler som utförs i följd. Detta fenomen kallas inlärning och cykeltidens förändring i takt med antalet utförda cykler för inlärningskurva.

Input/output modellen (Input/output modell)

Input/output modellen syftar på en modell för strukturering och registrering av såväl fysiska volymer som ekonomiska uppgifter för att möjliggöra mätning av materialflödeseffektivitet.

Input/output styrning (Input/output control)

Input/output styrning är en alternativ term för Utsläppsstyrning.

Integrerad logistik (Integrated logistics)

Integrerad logistik är ett synsätt som betyder att försörjningskedjor betraktas från ett helhetsperspektiv.De processer som utförs i försörjningskedjorna administreras gemensamt och över funktions- och företagsgränser snarare än funktions- och företagsindividuellt.

Integrerad produktframtagning (Concurrent engineering)

Integrerad produktframtagning är ett koncept för produktutveckling. Det kännetecknas av att alla av utvecklingen berörda funktioner i företaget skall vara involverade från början och att de olika faserna i utvecklingsarbetet från idé till lanserad produkt i möjligaste mån bedrivs parallellt. Även kunder och leverantörer kan inom konceptets ram integreras i produktutvecklingsprocessen.

Intelligent automation, Autonomation (japanskt: Jidoka)

En grundprincip i Lean Production. Det går ut på att frigöra människor från maskiner så att du kan utföra uppgifter parallellt med maskinerj som klarar sig på egen hand tack vare att de tillförs ”intelligens”

Intentionsavtal

Se term Avsiktsförklaring.

Intermodala transporter (Inter-modal transportation)

Intermodala transporter är de transporter av gods där godset under hela transporten finns i en och samma lastbärare eller fordon men där lastbäraren/fordonet transporteras med olika sorters transportmedel. Exempelvis kan det vara fråga om en container som transporteras med en kombination av tåg och lastbil.

Interna transporter (Internal transportation)

Interna transporter är transporter inom ett företag, fabrik eller annan anläggning. Termen betecknar förenklat uttryckt transporter innanför företagets grindar. Jämför Externa transporter.

Inventering (Physical inventory, cycle counting)

En Inventering är en fysisk räkning av faktisk kvantitet i förråd och lager. Sådan inventering görs vid vissa mellanrum för att korrigera saldon om felaktigheter uppkommit. Vid inrapportering av inventeringsresultat rapporteras alternativt inventerad kvantitet eller differensen mellan inventerad kvantitet och kvantitet enligt lagerredovisningssystemet. Den senare formen kallas differensinventering.

Inventeringsanmodan (Cycle count request)

En inventeringsanmodan är en listutskrift från ett lagerredovisningssystem. Listan upptar en samling artiklar som skall inventeras. Inventeringsanmodan används främst vid rullande inventering och vid impulsinventering. Den används i allmänhet också som underlag för att återrapportera erhållet inventeringsresultat.

Inventeringsdatum (Cycle count date)

Ett inventeringsdatum är det datum då senaste inventering utfördes för en artikel.

Inventeringsdifferens (Physical inventory discrepancy)

Inventeringsdifferensen är den skillnad mellan räknad kvantitet och vantitet enligt lagerredovisningssystemet som framkommer vid inventering. Som regel föranleder stora inventeringsdifferenser att ominventering måste ske för att klarlägga och säkerställa att differensen inte beror på felaktig fysisk räkning.

Inverterad struktur (Inverted bill of material)

En inverterad struktur är en strukturtyp som används vid prognostisering och kalkylering av tillbehör, kringutrustning, emballage o dyl. Om exempelvis en basprodukt levereras i olika förpackningar, kan artiklar motsvarande olika förpackningsalternativ knytas samman med basprodukten med hjälp av inverterade strukturer. Kvantiteterna i dessa strukturer representerar då ett antal eller en andel av antalet förpackningar per enhet av basprodukten.

Ishikawa diagram (Ishikawa chart)

Ishikawa diagram är en alternativ benämning för Fiskbensdiagram.

ISO 9000

ISO 9000 är en internationell standard för kvalitetssäkring. Den är utvecklad för att hjälpa företag att utveckla och införa kvalitetssäkringssystem. ISO 9000 är en serie omfattande fem olika standards med nummer 9000–9004.

ISO 9001

ISO 9001 är världens mest etablerade ramverk för kvalitet, och är en del i en serie av standarder för kvalitetsledningssystem. Den är till för att hjälpa alla slag av organisationer att lyckas genom ökad kundtillfredsställelse, motiverad personal och ständig förbättring.

ISO 14000

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Den innehåller ett system av hjälpmedel för att i företaget säkerställa att den miljöpåverkan som verksamheten medför står i överensstämmelse med de krav som ställs av lagar och förordningar.

ISO 14001

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av denna standard får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader. Den riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

 

 

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX