ÄÖ

Äganderätt (Title to)

Ofta är det viktigt att reglera hur äganderätten till en vara eller ett arbete skall övergå, speciellt i fall då det befaras att den ena parten riskerar att komma på obestånd. Vanligt är att låta äganderätten övergå vid betalning, överlämnande av godset, färdigställande av arbetet eller vid övertagande.

Ändringsbegäran (Engineering change request)

En ändringsbegäran är ett förslag om konstruktions- eller receptändring inklusive information om orsaker och önskvärda åtgärder. Ändringsbegäran skickas till berörda befattningshavare som kan ge synpunkter på ändringsförslaget innan den verkställs i form av en ändringsorder. Det som är speciellt intressant att ge synpunkter på ur logistiksynpunkt är införandetidpunkt, effekter ur reservdelssynpunkt, utbytbarhet mellan befintlig och ändrad konstruktion samt åtgärder rörande eventuella överblivna kvantiteter i lager av artiklar som skall utgå.

Ändringsförslag (Engineering change proposal)

Efter det att leverantören mottagit en ändringsbegäran formulerar leverantören ett ändringsförslag i form av ett anbud som leder vidare till diskussioner och kanske i slutändan en ändringsorder. Som regel tillåter inte huvudavtalet att ett ändringsförslag innehåller förslag till ändringar i huvudavtalets allmänna bestämmelser.

Ändringsorder (Engineering change order)

En ändringsorder ses som en order med information om att en konstruktions eller receptändring skall genomföras. Ändringsordern åtföljs oftast av datum från och med när införandet skall ske och av regler och anvisningar för hur man skall gå tillväga med eventuella restkvantiteter i lager av utgångna artiklar.

Öppen struktur (Open bill of material)

Med en öppen struktur avses en struktur där inte alla i moderartikeln ingående artiklarna fullt specificerats, innehållsmässigt eller med avseende på består-av kvantitet. Öppna strukturer används som ett alternativ för hantering av kundordervarianter på produkter. Metoden innebär att strukturöppningarna preciseras först när kundorder erhållits.

Överleverans (Over delivery)

Överleverans betyder att en kvantitet större än den som överenskommits enligt order levereras. I många fall regleras gränser för vad som är tillåtna överleveranser i leveransavtal mellan involverade parter. Jämför Underleverans.

Överproduktion (Over production)

Överproduktion går ut på att tillverka något som det inte finns ett omedelbart behov av. Överproduktion är en av de sju formerna av slöseri inom lean production filosofin.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX