N

Navdistribution (Hub & spoke)

Navdistribution går ut på att många godsflöden samordnas mellan så kallade brytpunkter. Dessa brytpunkter fungerar som nav där ett större antal ingående och utgående flöden sammanstrålar. Ett nav består av en terminal som möjliggör sortering, mellanlagring och omlastning.

Nedströms (Downstream)

Begreppet nedströms används som beteckning för den riktning i försörjningskedjan som går från företaget mot kundhållet. Jämför Uppströms.

Negativ beställningspunkt (Negative order point)

Negativa beställningspunkter används i beställningspunktssystem för att se till att orderförslag endast erhålls när det finns en reservation, dvs ett känt behov till en kundorder eller en tillverkningsorder.

Negativt lager (Negative inventory)

Ett negativt lager är ett uttryck för en orderstock. Vid ren kundorderstyrning är det negativa lagret lika med den inneliggande kundorderstocken.

Nettobehovsberäkning (Requirements planning)

Nettobehovsberäkning används som en metodvariant inom ramen för materialbehovsplanering. Den går ut på att man vid behovsnedbrytning från produktionsprogram för beräkning av materialbehov tar hänsyn till förekommande lager för varje artikel på de olika strukturnivåerna. För att nettobehovsberäkningen skall bli korrekt måste nedbrytning, nettning och partiformning ske nivåvis. Varje artikel måste behandlas först på sin lägst förekommande nivå.

Nettokapacitet (Calculated capacity)

Av olika skäl är inte alltid hela bruttokapaciteten i en produktionsgrupp tillgänglig för planerad verksamhet. Exempelvis kan reservkapacitet behövas för ej planerbar omarbetning av kvalitetsunderkända artiklar eller för omtillverkning av ett helt parti. Kapacitet kan också behöva finnas för experiment och 0serietillverkning. Den kapacitet som återstår när denna typ av kapacitetsåtgång räknats bort, kallas nettokapacitet.

Nivåkod (Level code)

Med nivåkod menas den strukturnivå relativt översta nivån som en i produktstrukturen ingående artikel har. Den vanligaste konventionen är att slutproduktnivån ges nivåkod 0, de artiklar som direkt ingår i slutprodukten ges nivåkod 1 etc. Det förekommer också att slutproduktnivån ges nivåkod 1, nivån därunder nivåkod 2 etc.

Nivåvis består-av (Indented bill of material)

Nivåvis består-av är en typ av strukturanalys som nivåvis, på alla underliggande nivåer, visar vilka artiklar och i vilka kvantiteter en viss moderartikel består av. Som alternativa benämningar förekommer Detaljerad bestårav och Strukturerad bestårav.

Nivåvis ingår-i (Indented where-used)

Nivåvis ingåri är en typ av strukturanalys som för en viss artikel nivåvis upp till slutprodukt visar i vilka moderartiklar som artikeln ingår på respektive nivå samt i vilka kvantiteter. Analysformen används exempelvis när man vid konstruktions och receptförändringar vill ta reda på i vilka överordnade halv- eller helfabrikat en ändringsutsatt artikel ingår. Som alternativa benämningar förekommer Strukturerad ingår-i och Detaljerad ingår-i.

Nollager (Zero inventory)

Nollager är ett materialplaneringskoncept som kan användas som synonym till Just-in-time.

Nollfelsstrategi (Zero defect strategy)

Nollfel avser en strategi för kvalitetsarbete som syftar till att i så stor utsträckning som möjligt undvika att kvalitetsbrister över huvudtaget uppkommer. Strategin innebär speciellt att påverka den vanliga attityd som innebär att man betraktar förekomst av fel som något oundvikligt och naturligt.

Nollpunktsinventering (Zero-inventory cycle counting)

Nollpunktsinventering är en specifik form av impulsinventering som går ut på att lagret inventeras när saldot enligt lagerredovisningssystemet är noll eller negativt.

Nominell kapacitet (Theoretical capacity)

Nominell kapacitet är den kapacitet som man i regel kan räkna med att finnas tillgänglig för produktion med undantag för diverse kapacitetsbortfall på grund av produktionsstörningar och andra tidsförluster samt exklusive oplanerade kapacitetstillskott av olika slag. Den innefattar exempelvis inte kapacitet på grund av temporärt införda skift eller temporärt införd övertid.

Normalfördelning (Normal distribution)

Normalfördelning är en statistisk fördelning som karaktäriseras av att de flesta observationerna ligger i närheten av medelvärdet och att den är symmetrisk, dvs det finns lika många observationer som är mindre än medelvärdet som större än medelvärdet. En normalfördelning är definierad av dess medelvärde och standardavvikelse.

Nyckeltal (Key performance indicator)

Ett nyckeltal är det mått som på ett förenklat sätt uttrycker ett resultat, en prestation eller en annan intressant företeelse för att beskriva dess relativa värde. Som exempel på nyckeltal kan nämnas lageromsättningshastighet, servicenivå och vinstmarginal, se även KPI.

Nyttjanderätt (Tenancies)

Term som anger att innehavaren får bruka objektet som avses. Exempelvis vid uthyrning får köparen nyttjanderätt, men inte äganderätt. I entreprenader kan köparen få nyttjanderätt för delar som inte här helt färdigställda.

Kunskap och nätverk - nyckeln till framtidens affärer

Träd med inköp, logistik, upphandling, förhandling, juridik

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, licenser, hela certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster för både dig och din organisations kompetens- och karriärutveckling.

Ord och definitioner inom inköp och logistik på:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
QR
S
T
U
VWX